VERKNINGAR

Jannine Rivel

Spelas:
Onsdag 4 december 19.00

verkningar – en dansföreställning med sinnena.

Hur låter en apelsin? 
Hur doftar ett danssteg? 
Hur smakar sammet? 
Hur känns en melodi mot huden? Vad händer om vi dansar med alla sinnen? 
Om vi dansar med smaken och känner med synen? Vilken är sinnenas plats i samhället? Är sinnesintryck distraherande och störande eller är de något upphöjt, som kan och bör förfinas? Koreografen Jannine Rivel undersöker detta tillsammans med fem dansare och två musiker i dansföreställningen verkningar.

När jag dansar doften lavendel översköljs jag av minnesbubblor. De spricker genom min kropps olika platser. En bubbla i bröstbenet, en i högra tummen, en i mitt högra skulderblad ’blup, blup, blup’. Dansen fyller rummet lite som förberedelserna inför en middag. Lager av kunskap och minnen i dofternas flätningar blir synliga i inandningen genom näsan.
– Jannine Rivel

Medverkande
Koreograf: Jannine Rivel
Dansare: Jannine Rivel, Emilia Wärff, Stine Marcinkowski, Moa M Sahlin, Nasreen Aljanabi Larsson
Kompositör & sångerska/musiker: Xenia Kriisin
Oboeist: Anette Kumlin
Kostym & scenograf: Johanna Lovén
Ljusdesigner: Åsa Holtz
Producent: Annette Taranto Fuller
Foto: José Figueroa
Produktion: Scenkonst Sörmland

Allergivarning: På scenen hanteras under föreställningen 60 apelsiner. De skalas och erbjuds publiken.

Föreställningen syntolkas.

Biljettpriser
På plats
180 kr ordinarie pris
140 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

Förbokning web/telefon
160 kr ordinarie pris
120 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

EFFECTS

Jannine Rivel

Perform dates:
Wednesday 4 December at 19

effects – a dance performance with the senses.

How does an orange sound? What is the fragrance of a dance step? How does velvet taste? What is the feeling on your skin of a melody? What happens if we dance with all of our senses? If we dance with taste and feel with sight? Which spaces do our senses have in society? Are sensory perceptions distracting and disturbing or are they something refined that could and should be refined Choreographer Jannine Rivel investigates this together with five dancers and two musicians in the dance performance effects.

When I dance the lavender scent I am overwhelmed by memory bubbles. They burst through my body’s various places. A bubble in the sternum, one in the right thumb, one in my right shoulder blade “blup, blup, blup”. The dance fills the room a bit like the preparations for a dinner. Layers of knowledge and memories in the fragrances’ braids become visible in the inhalation through my nose.
– Jannine Rivel

Credits
Choreographer: Jannine Rivel
Dancers: Jannine Rivel, Emilia Wärff, Stine Marcinkowski, Moa M Sahlin, Nasreen Aljanabi Larsson
Composer, song/musician: Xenia Kriisin
Oboeist: Anette Kumlin
Costume & set: Johanna Lovén
Lighting Design: Åsa Holtz
Producer: Annette Taranto Fuller
Photo: José Figueroa
Production: Scenkonst Sörmland

Allergies: 60 oranges will be handled on stage. They will be peeled and offered to the audience.

Audio description will be provided.

Ticket prices
At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)

Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)