Scroll down for information in English

Gästspel

Atalante är en konstnärsdriven scen med gästspel, sam- och egna produktioner. Scenen medfinansieras Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad vilket medför att vi kan hålla nere våra hyreskostnader för gästspelen. Scenen har ett konstnärligt råd som lägger Atalantes repertoar. Vårt mål är att hitta en bra bredd i repertoaren som ingår i vår konstnärliga identitet. Vi prioriterar samtida scenkonst där den nutida koreografin och experimentella musiken står i fokus. Vi presenterar även film, konst och festivaler där det ges utrymme för kulturdebatter och samtal. Vi har alltid fler ansökningar än vad vi kan presentera.

Så här söker du:
Skicka in en projektbeskrivning om vad du vill presentera, vilken omfattning och tidsperiod till atalante@atalante.org.

Deadline för att söka gästspel hösten 2022 är 21 november, 2021

Resursmaterial: ”Riktlinjer gästspel”
In English: ”Guest Performance Guidelines”

För kännedom:
• Observera att du hyr scenen till ett reducerat pris. Kontakta scenens koordinator för kostnader etc.
• Om verket har haft premiär vill vi gärna se bild/videomaterial (länk).
• Vi prioriterar urpremiärer inom scenkonst (koreografi, performance, ljudkonst).
• Förfrågningar som kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta ställning till.
• Vi har begränsad möjlighet att ingå i samarbetsprojekt. För hyreskostnader i samband med gästspel kontakta scenen.
• Vi hyr inte ut till körverksamhet, fester, samfund eller politisk verksamhet.
• Atalante har ingen scenisk verksamhet 15 juni-15 augusti.

Teknisk information:
• Scenens mått är: B 12,5 m / D 10m / H 5m (till ljusrå).
• Atalante har 88 sittplatser i fast gradäng.

Guest performance

Atalante is an artist driven venue staging guest performances, cooperative performances and productions of its own. The venue is partly sponsored by the Swedish Arts Council, Region Västra Götaland and the City of Gothenburg, giving us an opportunity to keep rental charges low for guest performances. The venue has an artistic council deciding on Atalante’s programme. Our aim is to create a comprehensive repertoire as part of our artistic identity. We give priority to contemporary dramatic art focusing on present day choreography and experimental music. We also present films, art and festivals inviting to cultural debates and conversations. There are always more applications than we are able to present.

Dead line for guest performances fall 2022 is, 21 November 2021

  Guest Performance Guidelines(.pdf)

How to apply:

Send us a description of the project you’d like to present, its scope and time plan to atalante@atalante.org.
Technical rider.
Please note, that you’ll be renting the stage. Please contact the venue coordinator for information on costs etc.
If the piece has already been presented, we’d be very interested in pictures or video material as an added link.
We give priority to choreography, performance, sound art.
We plan our repertoire in six month periods.
We don’t rent out our space to choral activities, parties, religious communities or political parties.
Atalante is closed for performances between June 15 and August 15.
The measurements of the stage are: width 12,5 meters, depth 10 meters, hight (to the flybar) 5 meters.
*88 seats in a permanent seating arrangement, gradually rising.

Kontaktperson/Contact:
Tomas Persson Carlberg
Gästspelskoordinator/Guest perforamnce coordinator
tomas@atalante.org
tel: +46 (0)31-711 82 00

Kontaktperson/Contact:
Amanda Nordmark
Gästspelskoordinator/Guest perforamnce coordinator
amanda@atalante.org
tel: +46 (0)31-711 82 00

Våra residensprogram

Ny koreografi
Atalante har alltid varit en hemmascen för västsvenska koreografer. 2011 skapades en tydligare satsning på den västsvenska dansen. Det är viktigt att västsvenska koreografer får en möjlighet att nå ut och presentera sina verk. I Ny Koreografi satsar Atalante på lokala koreografer och erbjuder dem en möjlighet att presentera nya verk i scenrummet.

Just nu tar vi inte emot fler ansökningar för Nykoreografi

Så här söker du:
Vi vill ha en fullständig projektbeskrivning om verket, omfattning och tidpunkt.
Du måste vara verksam i Västra Götalandsregionen och verket får inte ha haft premiär tidigare.

2018 Nilla Björkman
2017 Toby Kassell & Ingeborg Zackariassen, Tanja Andersson
2016 Matilda Lidberg, Benedikte Esperi
2015 Alexandra Wingate, Minna Elif Wendin


Transit
Atalante erbjuder nya projekt en vecka på vår scen inom Transitresidenset. Här ligger inte fokus på en färdig produktion utan på att få möjlighet att undersöka idéer och presentera sitt konstnärskap. Scenens personal fungerar som ett bollplank för koreografen både i praktiska och konstnärliga diskussioner. Transitresidenset erbjuds inte, till skillnad från Ny koreografi, årligen utan när vi har möjlighet. Vi går ut med ett Open Call då det är dags att söka.

2018 Felix Skalberg
2017 Tanja Andersson
2014 Anna Bergström & Karolin Kent
2013 Anna Bergström, Minna Elif Wendin


KID – Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram Residens
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram är Konstnärsnämndens internationella program för danskonstnärer. Programmet är en följd av Konstnärsnämndens regeringsuppdrag att internationalisera dansen.
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram erbjuder i samverkan med Kultur i Väst, Dansbyrån, Danscentrum Väst, Atalante, Göteborgs Dans & Teater Festival och Skogen ett residensprogram för internationella koreografer och projekt i Göteborg. Residensprogrammet som omfattar resa, boende, studiotid samt ett skattefritt stipendium är inriktat på research och utveckling.

2017 Marie Topp [DE]
2014 Maija Hirvanen [FI]
2012 Henriette Pedersen [NO]
2011 Steinunn & Brian [IS/US]

Slingan
Slingan som är ett samarbete mellan scenerna Atalante i Göteborg, Dansstationen i Malmö och MDT i Stockholm. Scenerna samproducerar två produktioner om året som har urpremiär i samband med Slingan. Föreställningen turnerar till alla tre scenerna. Syftet är att ge utominstitutionell dans möjlighet att turnera och möta en ny publik. Slingan har ingen öppen ansökningsperiod utan koreografer väljs ut av Cecilia Suhaid Gustafsson, Lars Eidevall och Danjel Andersson.

2019
2018 We will have had darker futures av Rebecka Stillman / The most human av Robin Jonsson
2017 You said you’d give to me… av Juli Reinartz / Blind Boi Diaries av Juli Apponen / Dead av Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir
2016 Jaguar av Marlene Monteiro Freitas
2015 Hyperfruit av Ludvig Daae / Donnie av Ofelia Jarl Ortega
2014 Blind Spotting av Margrét Sara Guðjónsdóttir / Horrible mixtures av Stina Nyberg
2013 Near that place av Daniel Almgren Recén / The Lac of Signs av Andros Zins-Browne
2012 You av Lisa Östberg & Kim Hiorthøy / Travail av Alma Söderberg

Our residencies

New Choreography*
*for choreographers based in Gothenburg and The Region Västra Götaland only
Atalante has always been home to the choreographers from the west of Sweden. In 2011, a more pronounced profile was given to support in choreographers in Gothenburg and the West Region. It is important that choreographers is given opportunities to reach out and present their work. In the residency New Choreography, Atalante supports local choreographers and offers them an opportunity to introduce new performances on stage. Atalante accepts applications to New Choreography continuously. We need a complete project description of the piece, its scope and time plan. It must be a new piece that has not been premiered before.

2018 Nilla Björkman
2017 Toby Kassell & Ingeborg Zackariassen, Tanja Andersson
2016 Matilda Lidberg, Benedikte Esperi
2015 Alexandra Wingate
2014 Karolin Kent, Jannine Rivel
2013 Anna Westberg, Moa Matilda Sahlin, Moritz Ostruschjak
2012 Frauke, Gilda Stillbäck

Transit
Atalante offers new projects a week to work at our stage within the Transit residence. The focus is on exploring ideas rather than on a finished production. We, the staff, will function as a sounding board in both choreographic as well as practical discussions. Unlike New Choreography, Transit isn´t offered every year but rather when we have the capacity. An Open Call is always posted when it´s time to apply.

2018 Felix Skalberg
2017 Tanja Andersson
2014 Anna Bergström & Karolin Kent
2013 Anna Bergström, Minna Elif Wendin

KID – The Swedish Arts Grants Committee’s International Dance Programme
The International Dance Programme is the Committee’s international programme for dance artists. The programme is the result of a Government commission to the Committee to internationalise dance. The Committee’s International Dance Programme offers, in cooperation with Kultur i Väst, Dansbyrån, Dance Centre West, Atalante, Göteborgs Dans & Teater Festival and Skogen, a residency programme for international choreographers and projects in Gothenburg. The residency programme, that aimes at research and development, includes expenses for travel, housing, studio time and a tax-free scholarship.

Residencies carried out by Atalante:
2017 Marie Topp [DE]
2014 Maija Hirvanen [FI]
2012 Henriette Pedersen [NO]
2011 Steinunn & Brian [IS/US]

Slingan
Turnéslingan Three Venues is a tour co-operation between the venues Atalante in Gothenburg, Dansstationen in Malmö and MDT in Stockholm. The venues work together on various productions to give non-institutional dance an opportunity to tour and meet a new audience. The chosen productions give their premiere performances under the wings of Turnéslingen. There is no open application period; instead choreographers are chosen by Cecilia Suhaid Gustafsson, Lars Eidevall and Daniel Andersson.

2017 You said you’d give to me… Juli Reinartz / Blind Boi Diaries Juli Apponen / Dead Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir
2016 Jaguar Marlene Monteiro Freitas
2015 Hyperfruit av Ludvig Daae, Donnie av Ofelia Jarl Ortega
2014 Blind Spotting Margrét Sara Guðjónsdóttir / Horrible Mixtures Stina Nyberg
2013 Near that place Daniel AlmgrenRecen / The Lac of Signs Andros Zins-Browne
2012 You, Lisa Östberg & Kim Hiorthøy /Travail, Alma Söderberg

Kontaktperson/Contact:
Tomas Persson Carlberg
Gästspelskoordinator/Guest perforamnce coordinator
tomas@atalante.org
tel: +46 (0)31-711 82 00

Kontaktperson/Contact:
Amanda Nordmark
Gästspelskoordinator/Guest perforamnce coordinator
amanda@atalante.org
tel: +46 (0)31-711 82 00