DESTINATION ATALANTE

Atalante/NewOpera CO

12 februari, 12 mars, 16 april & 14 maj, kl.19

Destination Atalante är Atalantes nya mötesplats för konstnärer och publik inom scenkonst, musik, film, text och bild. Fyra kvällar under våren kommer Niklas Rydén och Saga Björklund Jönsson att bjuda in konstnärer från olika konstområden för att berätta om sitt arbete, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet. Vi kommer också att bjuda in företrädare för kulturpolitiken och andra nyckelpersoner för att belysa kulturens villkor i Göteborg.
När en går på Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en hel föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, det som håller på att skapas, och inspirera till nya samarbeten.

12 mars
– Amanda Andréas – [fotograf] utställning i foajén
– Nilla Björkman – [danskonstnär] med residens på Atalante
– Love Hellgren och Kyrie Oda – [dansare och koreografer] – Teater GAPET – [teatergrupp] berättar och gör en installation från sitt projekt Skamvrål.
– The Mainstream – [teaterkompani och klubbmusiker] spelar sin föreställning Postcapitalist Flirt, om sömn och kapitalism.

12 februari
– Emilie Ekendahl [Konstnär] ett konstprojekt om psykisk ohälsa.
– Adena Asovic [Danskonstnär street] om synen på streeten i danskonsten.
– Anna Bergström och Benedikte Espiri [Danskonstnärer] i ett projekt om våld.
– Teater Bataljonen [Teaterklubb] om sitt arbete med snabba produktioner.
– NewOpera CO [Nyoperaensemble] presenterar ny elektronopera på temat ”Ånger”
– Mimitabu [Kammarmusikensemble] ett projekt med nyskriven musik, Viusal sounds.

– Extremhögen [Improvisationsgrupp] medverkar med scenisk aktion och ljud.

16 april
TBA

14 maj
TBA

DESTINATION ATALANTE

Atalante/NewOpera CO

Ferbruary 12, March 12, April 16 & May 14, 7 PM

Destination Atalante is Atalante’s new venue for artists and audiences in performing arts, music, movies, text and visual arts. Four nights during the spring, Niklas Rydén and Saga Björklund Jönsson will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art area. We will also invite representatives of cultural policy and other key persons to highlight the conditions of culture in Gothenburg.
When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a whole performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, new circus or an artist presentation? Or even all at the same time …
Destination Atalante puts meeting and the conversation between artists, artists and audiences in focus and wants to encourage cross-border innovation, what is being created, and inspire new collaborations.

March 12
– Amanda Andréas – [photographer] exhibition in foyer
– Nilla Björkman – [dance artist] with residency at Atalante
– Love Hellgren and Kyrie Oda – [dancer and choreographer] – Teater GAPET – [theatre group] tells and make an installation from their project Roar of Shame..
– The Mainstream – [Theatre Company and club musician] play their show Postcapitalist Flirt, about sleep and capitalism.

February 12
– Emilie Ekendahl [Artist] An art project about mental illness.
– Adena Asovic [Dance artist street] on how street is viewed upon within dance art.
– Anna Bergström och Benedikte Espiri [Dance artist] in a project about violence.
– Theatre Bataljonen [Theatre club] about their work with speedy productions.
– NewOpera CO [New opera ensemble] presents new electro opera on the theme ”regrets”
– Mimitabu [Chamber music ensemble] a project with contemporary music, Visual sounds

– Extremhögen [improvisational group] bring scenic action and sounds.

April 16
TBA


May 14
TBA