THE MOST HUMAN

Robin Jonsson

Spelas: 27 oktober kl 19 & 28 oktober kl 17

Ludvig Daae är en norsk mänsklig dansare som är uppväxt i Nesbyen i Norge och Alex är en humanoid robotdansare som växt upp hos IDA på Linköpings Universitet. Ledda av koreografen Robin Jonsson presenteras de jämställt men utefter sina egna unika förutsättningar i ett dansant verk som undersöker vad som är mänskligt, närvaro och autenticitet.

Verket speglar den radikala förvandlingen av samhället, framförallt inom serviceyrken, industrin och vården, där robotar tar över människors jobb men även i stor utsträckning samarbetar med människor. I The most human ersätter en robot en mänsklig dansare samt samarbetar med en annan. Roboten är humanoid, intelligent och autonom och påverkar verkets process och färdiga resultat.

Verket bygger vidare på Robins tidigare projekt Simulations med flera där virtuella kroppar från tv-spel simulerades på scen av mänskliga dansare, mdn målet att belysa det mänskliga.

Robin Jonsson är utbildad koreograf, producent och ljudkonstnär/tekniker. Sen 10 år har han skapat och turnerat scenkonstverk av olika format i Europa och i världen. Mellan
2004 och 2015 var han baserad i Bryssel där han utbildade sig till koreograf på den världskända skola P.A.R.TS. som leds av Anne Teresa de Keersmaeker, ledare av kompaniet ROSAS. Återkommande frågor i Robins arbete är populärkultur, sinnen, rörelser, naturen, skräck och tillhörighet. Robin har kontorsplats samt rådgivning hos Transit Kulturinkubator i Stockholm.

THE MOST HUMAN

Robin Jonsson

Performance dates: Oct 27th at 7 PM & Oct 28th at 5 PM

Ludivg Daae is a Norweigen human dancer that grew up in Nesbyen in Norway and Alex is a humanoid robot dancer that grew up at IDA at Linköpings University. Led by choreographer Robin Jonsson they´re presented equally but with their own unique pre-conditions in a dace performance that investigate what is human, presence and authenticity.

The piece mirrors the radical transformation by society, mainly in service professions, industry and nursing, were robots take over human jobs but also cooperate with humans. In The most human a robot replaces a human dancer and cooperate with another. The robot is a humanoid, intelligent and autonomous and affects the pieces process and finished result.

The piece founds on Robins earlier project Simulations et. al were virtual bodies from video games was simulated on stage by human dancers, with the goal to cast light on the human.

Robin Jonsson is a choreograph, producer and sound artist/technician. For the last 10 years he has created and toured performances in various formats in Europe and globally. Between 2004 and 2015 he worked out of Brussels where he studied choreography on P.A.R.T.S led by Anne Teresa de Keersmaeker leader of ROSAS. Reoccurring questions in Robins work are popular culture, senses, motions, nature, horror and affiliation. Robin has an office space and consulting at Transit Culture incubator in Stockholm.