DIT VI INTE SER

City Mirage/PIRR

Spelas: 9-10 mars kl 19

Att bära en liten bjällra dold i munnen över ett torg, eller en väska med rökelse som långsamt pyr ut rök över gatan. Placera bakom en spegel ett fotografi av ett ansikte. Ge uppmärksamhet åt andra sidan av husen, den händelse alla har glömt, åt älvens botten en gunghäst i galopp mellan fiskarnas revben.

City Mirage: från Finland är en gränsöverskridande konstnärsgrupp som uppträder live – med videos, improvisationer, musik-ljud, poesi och performance. Bilder från olika städer – avstannade ytor där något plötsligen rör på sej, glömda stadsdelar där ett minne blir synligt – här bildar de materialet till stundens möte med konstnärernas improvisationer.

PIRR: (performance improvisation rörelse röst) den Göteborgs baserade gruppen möter Malmöbaserade Sick & free. Aktioner utförda i det tysta, knappt synliga, vid en märklig tidpunkt, fotograferade eller filmade ute i stadens omgivningar möter scenen – ansikten förloras, den sociala kroppens ordning riskeras, ett poem hittas vilande snett i munnen.

WORKSHOPS: PIRR anordnar under veckan praktik workshops i Poesi performance, Autentisk rörelse, Den dansande tungan, Rörelse röst impro.

WHERE WE DONT SEE

City Mirage/PIRR

Perform dates: 9-10 mars at 7 PM

To cary a bell in your mouth across a square, or a bag with incense that slowly smoulder smoke over the street. Place a photo of a face behind a mirror. Give attention to the other side of the houses, the event that everyone has forgotten, to the bottom of the river a rocking horse in gallop between the ribs of the fishes. 

City Mirage; from Finland is a transborder artistic group that performs live – with videos, improvisations, music-sounds, poetry and performance. Images from different cities – areas without motion where someone suddenly moves, forgotten boroughs where a memory becomes visible – this makes up the material for the instant meeting with the artists improvisations.

PIRR: (perforamnce improvisation movement voice) the Gothenburg based group meets Malmö based Sick and free
Actions performed in the quiet, barely visible, at a strange moment, photographed or filmed in city surroundings meets the stage – faces are lost, the order of the social body is at risk, a poem is found resting bent in the mouth.

WORKSHOPS: During the week PIRR arranges workshops in Poetry performance, Authentic movement, The dancing tongue, Movement voice improvisation.