KID-RESIDENS

Mikko Niemistö

Residens: 28 maj – 3 juni

Mikko Niemistö är en koreograf / performanceartist som har arbetat i Helsingfors och utomlands i olika konstellationer som konstnär, koreograf och regissör. Hans huvudfokus har varit på rörelse, fysisk praktik, platsspecifika verk och gränsöverskridande verk mellan olika typer av scenkonst. Genom koreografi undersöker han människokroppens relation till omgivningen: våra omedvetna och medvetna förbindelser med samhällets strukturer och världens tillstånd.

Han har en magisterexamen i koreografi från DOCH i Stockholm. Nyligen har han arbetat och utfört t ex i Mad House Helsinki, URB-festivalen på Kiasma Teater, Weld, BIT Teatergarasjens METEOR -festival, Brut Wien och Kutomo.

Under KID-residens kommer Mikko Niemistö processen med sitt kommande arbete Odd Meters. Residenset kommer ske på Bjällansås Studios och Atalante. Konstnärsnämndens Internationella Dansprogrammet (KID) för danskonstnärer startade 2009. Programmet är en följd av Konstnärsnämndens regeringsuppdrag att internationalisera dansen, med syftet att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och att ge dem ökade möjligheter till långsiktiga, internationella kontakter.

Odd Meters
I Odd Meters Mikko Niemistö utforskar några av de överlappande rytmerna som utgör landskapet som vi ingår i: naturcyklets rytmer, det industrialiserade samhällets rytm, rytmen i den digitala världen och rytmen i människokroppen och dess vitala tecken. Hans mål är att navigera i mellanliggande stadierna där rytmer är odefinierade, fluktuerade mellan ovan nämnda kategorier. Projektet visar synkroniteten hos människokroppen med det sätt som vårt samhälle är organiserat ur tidssynpunkt, det är mätning och hur vi upplever det.

Karl Marx har sagt att kapitalismens krav är upplösningen av vårt förhållande till jorden. Under industrialiseringen blev fabriken en plats där arbetets organisation kunde kopplas från band till arbetarnas familjer, samhällen och de naturliga cyklerna som definieras av solen och jordens rörelse. Digitaliseringen av våra samtida tider har kopplat bort människor, även från de vanliga arbetstiderna som tidigare delat upp dagen till arbete och fritid.

Odd Meters porträtterar den västerländska kroppen som en sak som rör sig vagt mellan dessa rytmer. Genom det förflutna innehåller den fysiska minnen från naturcykeln och jordbrukssamhället men det handlar ofta efter det uppmätta tillvägagångssättet för tid som är kopplat till det industrialiserade samhället och Fordist-produktionsstrukturerna. För närvarande är rytmen påverkad av den digitala riken: en plats där tidsmätningen är frånvarande och blir irrelevant, men vad håller oss i konstant standby-läge.

KID-RESIDENCE

Mikko Niemistö

Residence: 28 May – 3 JUne

Mikko Niemistö is a choreographer/performance artist who has worked in Helsinki and abroad in different constellations as a performer, choreographer and director. His main focus has been on movement, physical art, site specific works and crossing borders between different styles of performing arts. Through choreography he investigates the human bodies relation to it’s surroundings: our unconscious and conscious connections to the structures of the society and the state of the world.

He holds a Master of Fine Arts in Choreography degree from the New Performative Practices Programme of Dans och Cirkushögskolan, Stockholm. Recently he has worked and performed e.g. in Mad House Helsinki, Kiasma theatre’s URB -festival, Weld, bit Teatergarasjen’s METEOR -festival, brut Wien and Kutomo.

During the residency of The Swedish Arts Council’s International Dance Programme, hosted by Bjällansås Studios and Atalante, Mikko Niemistö initiates the process of his upcoming work Odd Meters.

Odd Meters
In Odd Meters Mikko Niemistö explores some of the overlapping rhythms that constitute the landscape that we form part of: the rhythms of the natural cycle, the rhythm of the industrialized society, the rhythm of the digital world and the rhythms of the human body and it’s vital signs. His aim is to navigate in intermediate states where rhythms are undefined, fluctuating between the categories mentioned above. The project makes visible the interconnectedness of the human body with the way our society is organized from the perspective of time, it’s measurement and the way we experience it.

Karl Marx has stated that the requirement of capitalism is the dissolution of our relation to the earth. During industrialization the factory became a place where the organization of labour could be disconnected from ties to the workers families, communities and the natural cycles defined by the sun and the movement of the earth. The digitalization of our contemporary times has disconnected humans even from the standard working times that previously divided the day to work and leisure.

Odd Meters portrays the contemporary western body as a thing that moves vaguely between these rhythms. Through it’s past it contains physical memories of the natural cycle and the agrarian society but it often acts according to the measured approach to time that is connected to the industrialized society and Fordist production structures. Currently it’s rhythm is being affected by the digital realm: a place where the measurement of time is absent and becomes irrelevant, but what keeps us in a constant standby mode.

Mikko’s website: http://mikkoniemisto.wordpress.com