DESTINATION ATALANTE

Atalante & NewOpera CO

Speldatum:
5 september 19.00
3 oktober 19.00
14 november 19.00
5 december 19.00

Biljetter:
Fri entré

Längd:
ca: 120 min

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Fyra kvällar under hösten bjuder vi in artister från olika konstområden. Här får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet.
På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en föreställning på scen, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.

Medverkande 5 december:

No Deadline 
Koreograferna Ingeborg Zackariassen och Toby Kassell kommer att visa en kort filmsekvens från deras senaste verk ”Silence and Stillness” (arbetsti- tel), som har skapats tillsammans med den Parisbaserade musiktrion Kepler och sångaren Linda Oláh under två residens i Frölunda Kulturhus (aug. 2022) och L’ Astrada i Marciac, Frankrike (okt. 2022). De kommer berätta om hur de arbetat under processen, om delade rum och de- lade rörelser, att arbeta i ensemble om teman som kretsar kring ensamhet, och om behovet av att sakta ner.

Joel Heirås
Med en rörelsebaserad praktik går Joel Heirås i scenisk dialog med en rörelse- baserad åkomma och dess yttringar. Joel fann sig diagnosticerad med Parkinsons sjukdom i januari i år, och genom att intressera sig för och lära känna symptomen söker han efter metod och perspektiv för att hantera sitt öde. Går det att hitta ett förhållningssätt bortom ressentiment och acceptans, ett radikalt bejakande där sjukdomens språk blir material för kreativt skpande? Utifrån begrepp som inner- lighet, extas och sorg ger han sig i kast med uppgiften. Med på scenen har han pianisten John Holmström. Ögon utifrån: Sebastian Ruiz och Michael Norlind.

Språng
Scenkonstnärer från Språngs semiprofessionella ensembler ger verket ÄLVEN. Livligt rusar älven fram till dess den nått sitt slut…
Källan och ursprunget. Destinationen.
Den mest basala och nödvändiga men långt ifrån självklar.
Vem ger och vem tar och när ska vi gå med eller mot strömmen?
Ett dansverk skapat av Hannes Glavå och Evelina Peterson i samarbete med Spin- nUnga och Konstra.

 

DESTINATION ATALANTE

Atalante & NewOpera CO

Perform dates:
5 September 7.00 PM
3 October 7.00 PM
14 November 7.00 PM
5 December 7.00 PM

Tickets:
Admission free

Length:
Approx.: 120 min

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for audiences and artists in performing arts, music, film, text and visual arts. During four evenings this autumn we will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art field.
When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, a cultural policy debate, stage improvisations, film show, contemporary circus or an artist presentation? Or perhaps everything, all at once…
Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audience in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.

Participating artist December 5th:

No Deadline 
Choreographers Ingeborg Zackariassen and Toby Kassell will show a short excerpt from their latest stagepiece “Silence and Stillness” (working title), which they have created in collaboration with the Paris-based music trio Kepler and the singer Linda Oláh during two residencies in Frölunda Kulturhus (aug. 2022) and L’ Astrada in Marciac, France (oct. 2022). They will speak about how they’ve been working during the process, about split rooms and shared movements, about working in an ensemble around themes of unity and loneliness, and about the necessity to slow down.

Joel Heirås
With a movement-based practice, Joel Heirås engages in scenic dialogue with a movement-based disease and its manifestations. Joel found himself diagnosed with Parkinson’s disease in January of this year, and by taking an interest in and getting to know the symptoms, he searches for method and perspective to deal with his fate. Is it possible to find an approach beyond resentment and accep- tance, a radical affirmation where the language of the disease becomes material for creation? Based on concepts such as sincerity, ecstasy and grief, he sets about the task. With him on stage is the pianist John Holmström. Support and feedback: Sebastian Ruiz and Michael Norlind.

Språng
Performing artists from Språng’s semi-professional ensembles perform the work THE RIVER.
Lively the river rushes until it reaches the end…
Source and origin. Destination.
The most basic and vital but far from indisputable.
Who gives and who takes and when should we go with or against the flow?
A dance piece created by Hannes Glavå and Evelina Peterson in collaboration with SpinnUnga and Konstra.