DESTINATION

NewOpera CO & Atalante

Spelas: 6 maj 19.00

Program Destination Atalante 6 maj:

Sara Andreasson   
Bildkonstnär som visar ett utdrag ur ett pågående videoverk som berör människans relation till naturresurser och landskap där hon undersöker detta förhållande genom tv-spel, landskapsarkitektur och “primitive technology”.
Tobias Karlehag  Ljudkonstnär från Göteborg. I sitt soloprojekt utforskar Tobias drone och ambiens genom algoritmiska kompositioner och improvisation. Med hjälp av syntar, ljudprocessorer och elgitarr skapar han lugna och meditativa tillstånd. Tobias är också framstående slagverkare inom folkmusik och klassisk musik från Mellanöstern.
Tydydyy!   A performance and research group that focuses on embodied translations. The group is looking for the potential to perceive, comment, and activate contemporary feminist understandings of the erotic. Linnea Jardemark (Swe), Kaisa Luukkonen (Fin) and Lucy Wilson (UK).
Maran scenkonst   Maja Widell och Moa Hallgren berättar om Maran scenkonst och om det senaste verket, Projekt X, ett ljudexperiment i podcastformat.
Konstkollektivet Högen   är en grupp dans- och musikkonstnärer som är ett improviserande husband på Destination Atalante. Denna gång med Sara Axelsson, Linda Wardal, Eva Svaneblom och Niklas Rydén.
Program och presentation   Amanda Nordmark Niklas Rydén

 

 

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för konstnärer och publik inom scenkonst, musik, film, text och bild. Fyra kvällar under våren bjuder Niklas Rydén och Amanda Nordmark in artister från olika konstområden. På Destination får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet. De kommer också att bjuda in företrädare för kulturpolitiken och andra nyckelpersoner för att belysa kulturens villkor i Göteborg.

På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en hel föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, det som håller på att skapas, och inspirera till nya samarbeten.

Tidigare Destinationer:
Program 8 april 2019
Scenkonstguiden/Boy Konsthall   Vi får träffa personerna bakom Teater Nu, Scenkonstguiden/Scenkonstgalan. De berättar om sitt uppmärksammade arbete och presenterar Boy Konsthall i Bollebygd som drivs genom Scenkonstguiden och Teater Nu.HDK Smyckekonst   Smyckekonstnären Märta Mattsson leder kursen Experiment med sex smycke-studenter på HDK. På Destination visar de prov på vad de gjort och berättar om sina tankar bakom. foto Mikaela Wallin
Fartyg 6   Kompositören/vokalisten Matilda Andersson och saxofonisten/kompositören Daniel Gahrton leder den originella konstjazz-gruppen Fartyg 6. På Destination bjuder de på både konsert och presentation.
Karin Johansson   Karin är sedan många år en tongivande röst på improvisationsscenen. Gör också musik till teater och dans. Aktuell med duoplatta tillsammans med Finn Loxbo.
Konstkollektivet Högen   Improvisationsgruppen med dansare och musiker som är husband på Destination.

4 mars
Emelié Sterner & Sebastian Rudolph Jensen | performancekonstnärer
Åsa Båve Ström | fotograf och konstnär
Gorki Glaser Müller | regissör, filmare
Konstkollektivet Högen | improvisationsgrupp

11 februari

Göteborgs Dramatiska Teater | På scen: Erik Åkerlind och Yasmina Ould el Kabla.
Erika Lindah| Dramatiker
Hannah Karlsson & Rebecca Evanne | Dansare, koreografer
Lea Sittler | Musiker
Konstkollektivet Högen | En grupp dans- och musikkonstnärer

DESTINATION

NewOpera CO & Atalante

Performance dates: April 8 at 7 pm & May 6 at 7 pm

Program Destination Atalante 6 may

Sara Andreasson   
Visual artist shows excerpts from ongoing video work.
Tobias Karlehag  saoundartistfrom Göteborg. Drone, ambiens.
Tydydyy!   A performance and research group that focuses on embodied translations.
Maran scenkonst   performancegroup about their new sound project, Projekt X.
Konstkollektivet Högen   Improvisation group with dancers and musicians.
Program och presentation   Amanda Nordmark Niklas Rydén

 

Destination Atalante is Atalante’s new venue for artists and audiences in performing arts, music, movies, text and visual arts. Four nights during spring, Niklas Rydén and Amanda Nordmark will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art area. We will also invite representatives of cultural policy and other key persons to highlight the conditions of culture in Gothenburg.

When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a whole performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, new circus or an artist presentation? Or even all at the same time …
Destination Atalante puts meeting and the conversation between artists, artists and audiences in focus and wants to encourage cross-border innovation, what is being created, and inspire new collaborations.

Previous Destinations

Program Destination Atalante 8 april:

Scenkonstguiden/Boy Konsthall  We meet the people behind Teater Nu, Scenkonstguiden / Scenkonstgalan. They talk about their acclaimed work. They also present Boy Konsthall in Bollebygd which is run by Scenkonstguiden and Teater Nu.

HDK Smyckekonst  Jewelery artist Märta Mattsson leads the course Experiments with six jewelry students at HDK. At Destination, they show testimonials of what they have done and tell about their thoughts behind.

Fartyg 6   The composer / vocalist Matilda Andersson and the saxophonist / composer Daniel Gahrton lead the original art jazz group Fartyg 6. At Destination they invite to both concert and presentation.

Karin Johansson  Karin has been a prominent voice on the improvisation scene for many years. She also makes music for theater and dance. Currently released a duoplate together with Finn Loxbo.

Konstkollektivet Högen   Improvisation group with dancers and musicians makes two acts.

Program och presentation   Amanda Nordmark, Niklas Rydén

March 4th
Emelié Sterner & Sebastian Rudolph Jensen | performance artists
Åsa Båve Ström | photographer and artist
Gorki Glaser Müller | director, filmmaker
Konstkollektivet Högen | A group of dance and music artists
February 11th
Göteborgs Dramatiska Teater | On stage: Erik Åkerlind and Yasmina Ould el Kabla
Erika Lindah| Playwrighter
Hannah Karlsson & Rebecca Evanne | Dancers, choreographers
Lea Sittler | Musician
Konstkollektivet Högen | A group of dance and music artists