DESTINATION

NewOpera CO & Atalante

Spelas: 11 feb, 4 mars, 8 april, 6 maj kl 19

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för konstnärer och publik inom scenkonst, musik, film, text och bild. Fyra kvällar under våren kommer Niklas Rydén och Saga Björklund Jönsson att bjuda in artister från olika konstområden. På Destination får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet. De kommer också att bjuda in företrädare för kulturpolitiken och andra nyckelpersoner för att belysa kulturens villkor i Göteborg.
På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en hel föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…

Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, det som håller på att skapas, och inspirera till nya samarbeten.

DESTINATION

NewOpera CO & Atalante

Performance dates: Feb 11, Mar 4, Apr 8, May 6 at 7 PM

Destination Atalante is Atalante’s new venue for artists and audiences in performing arts, music, movies, text and visual arts. Four nights during spring, Niklas Rydén and Saga Björklund Jönsson will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art area. We will also invite representatives of cultural policy and other key persons to highlight the conditions of culture in Gothenburg.
When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a whole performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, new circus or an artist presentation? Or even all at the same time …

Destination Atalante puts meeting and the conversation between artists, artists and audiences in focus and wants to encourage cross-border innovation, what is being created, and inspire new collaborations.