DESTINATION

NewOpera CO & Atalante

Spelas: 8 april 19.00 & 6 maj 19.00

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för konstnärer och publik inom scenkonst, musik, film, text och bild. Fyra kvällar under våren bjuder Niklas Rydén och Amanda Nordmark in artister från olika konstområden. På Destination får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet. De kommer också att bjuda in företrädare för kulturpolitiken och andra nyckelpersoner för att belysa kulturens villkor i Göteborg.
På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en hel föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, det som håller på att skapas, och inspirera till nya samarbeten.

Tidigare Destinationer:
4 mars
Emelié Sterner & Sebastian Rudolph Jensen | performancekonstnärer
Åsa Båve Ström | fotograf och konstnär
Gorki Glaser Müller | regissör, filmare
Konstkollektivet Högen | improvisationsgrupp
11 februari
Göteborgs Dramatiska Teater | På scen: Erik Åkerlind och Yasmina Ould el Kabla.
Erika Lindah| Dramatiker
Hannah Karlsson & Rebecca Evanne | Dansare, koreografer
Lea Sittler | Musiker
Konstkollektivet Högen | En grupp dans- och musikkonstnärer

DESTINATION

NewOpera CO & Atalante

Performance dates: April 8 at 7 pm & May 6 at 7 pm

Destination Atalante is Atalante’s new venue for artists and audiences in performing arts, music, movies, text and visual arts. Four nights during spring, Niklas Rydén and Amanda Nordmark will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art area. We will also invite representatives of cultural policy and other key persons to highlight the conditions of culture in Gothenburg.

When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a whole performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, new circus or an artist presentation? Or even all at the same time …
Destination Atalante puts meeting and the conversation between artists, artists and audiences in focus and wants to encourage cross-border innovation, what is being created, and inspire new collaborations.

Previous Destinations
March 4th
Emelié Sterner & Sebastian Rudolph Jensen | performance artists
Åsa Båve Ström | photographer and artist
Gorki Glaser Müller | director, filmmaker
Konstkollektivet Högen | A group of dance and music artists
February 11th
Göteborgs Dramatiska Teater | On stage: Erik Åkerlind and Yasmina Ould el Kabla
Erika Lindah| Playwrighter
Hannah Karlsson & Rebecca Evanne | Dancers, choreographers
Lea Sittler | Musician
Konstkollektivet Högen | A group of dance and music artists