JONGLÖRA

Levande musik presenterar: Anna E Weiser & Wolfgang Weiser            

Speldatum:
Onsdag 27 maj 9.30 & 11.45
Torsdag 28 maj 9.30 & 11.45

Biljetter:
4o kr
info@vibrationsverket.se 
Tel: 0707-683767

Längd:
60 min

Publik:
Skolföreställning för elever mellan 6 – 10 år
Max 50 personer

Ljud- och balanskonst, med en fläkt av cirkus, inspirerar lusten att lyssna, spela och balansera. Kunskap om öra och balans står i fokus. En konsert som studsar av ljud och väcker lyssnandets nyfikenhet! Spännande ljud-experiment och musikalisk jongleringskonst – snabba bollar i luften, röst i raketfart, fladdrande flaggor, skimrande glas – allt blir musik. Vackert och sinnrikt. Kanske behövs det en och annan blomkrukaspelande musiker från publiken? Efteråt bjuds alla att prova på!

Se trailern:  https://vimeo.com/336753424

Kulturföreningen Balans i Fokus vill främja och stärka barn, unga och familjers kreativa uttryck genom nyskapande konstnärligt och pedagogiskt arbete med ljud- och balanskonst (cirkus/konstmusikinspiration).  Föreningen driver bland annat den årligt återkommande konstnärliga sommarskolan för barn, barnfamiljer och unga som hålls i ett stort vacker tält i Anga på östra Gotland.  www.vibrationsverket.se

Anna E Weiser är klangkonstnär, komponist, musiker, skribent. Undervisar och föreläser om ljud, lyssnande i relation till kropp och rörelse. www.annaeweiser.se

Wolfgang Weiser är lärare i Alexanderteknik, och i teater, balanskonstnär /skådespelare. Har undervisat barn i cirkus- och rörelse i över 30 år och var under många år del av teatergruppen Kolibri i Göteborg. www.alexanderteknik.weiser.se

JONGLÖRA

Levande musik presents: Anna E Weiser & Wolfgang Weiser            

Perform dates:
Wednesday 27 May 9.30 & 11.45
Thursday 28 May 9.30 & 11.45

Tickets
40 kr
info@vibrationsverket.se 
Tel: 0707-683767

Length:
60 min

Audience
School performance for students between 6 – 10 years
Max 50

Sound and balance art, with a circus fan, inspires the desire to listen, play and balance. Focus is on ear and balance. A concert that bounces off sounds and awakens the curiosity of the listener! Exciting sound experiments and musical juggling art – fast balls in the air, voice in rocket speed, fluttering flags, shimmering glass – everything becomes music. Beautiful and heartfelt. Maybe an occasional flower pot musician from the audience is needed? Afterwards everyone is invited to try it out! 

Watch the trailer: https://vimeo.com/336753424

The Culture Association Balance in Focus wants to promote and strengthen the creative expression of children, young people and families through innovative artistic and educational work with sound and balance art (circus / art music inspiration). The association runs, among other things, the annual artistic summer school for children, families with children and young people, which is held in a large beautiful tent in Anga in eastern Gotland. www.vibrationsverket.se

Anna E Weiser is a sound artist, composer, musician, writer. Teaches and lectures on sound, listening in relation to body and movement. www.annaeweiser.se

Wolfgang Weiser is a teacher in Alexander Technique, and in theater, balance artist / actor. Has taught children in circus and movement for over 30 years and was part of the Kolibri theater group in Gothenburg for many years. www.alexanderteknik.weiser.se