HOMO(SAPIENS)

Karolin Kent

Speldatum:

25 november 19.00
26 november 17.00

Biljetter:

Köp biljett

Längd:
ca: 60 min

homo(sapiens) är ett visuellt och kroppsligt verk genomsyrat av autenticitet och där polariteter samexisterar. Verket diskuterar relationen mellan identitet och prestation genom att utforska, mänskliga basala somatiska processer. Vad händer när djupa autentiska somatiska processer möter yttre faktorer och artificiell form? Genom att föreslå ett annat varande utforskar homo(sapiens) vibrationer. Enligt Bonnie Bainbridge Cohen (2018) är vibrationer något som föregår liv och stöttar all levande form. Dessa skapar och omskapar form. Vibrationer som den rörelse du känner när du är stilla och förnimmer det ljud du hör när du är tyst. Det är genom vibrationer som vi upplever vår plats inom detta fält av existens.

“What we call form is a moment suspended within change in which a pattern crystallizes into 
something recognizable” (Bainbridge Cohen, 2018: p.7).*

homo(sapiens) ifrågasätter prestations samhället där prestation har blivit vår identitet och varandet, det mänskliga, har glömts bort.

*Bainbridge Cohen, Bonnie (2018) ”Basic Neurocellular Patterns: Exploring Developmental Movement”. California: Burchfield Rose Publishers.

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

HOMO(SAPIENS)

Karolin Kent

Perform dates:
25 November 7.00 PM
26 November 5.00 PM

Tickets:

Buy ticket

Length:
Approx.: 60 min

homo(sapiens) is a visual and bodily work in which authenticity is permeated and polarities coexist. The work discusses the relationship between identity and achievement by exploring human basic somatic processes. What happens when deep authentic somatic processes meet external elements and artificial form? By proposing another beingness, homo(sapiens) explores vibrations. According to Bonnie Bainbridge Cohen (2018), vibrations are something that precede life and support all living forms. These create and recreate form. Vibrations are the movement you sense when you are still and the sound you hear when you are silent. It is through vibrations that we experience our place within this field of existence.

“What we call form is a moment suspended within change in which a pattern crystallizes into 
Something recognizable” (Bainbridge Cohen, 2018: p.7).*

homo(sapiens) questions the achievement-oriented society where achievement has become our identity and the being, the humanness, has been forgotten.

*Bainbridge Cohen, Bonnie (2018) ”Basic Neurocellular Patterns: Exploring Developmental Movement”. California: Burchfield Rose Publishers.

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people