VI TVÅ är ett modernt dansstycke som berättar om kärlek, smärta och de komplikationer som ett partnerskap kan orsaka. V i får följa två personers historia tillsammans, ifrån innan de träffades till deras nutid. Vad händer med oss när vi går in i en relation? Finns det rätt och fel? Vilka är förväntningarna på partnern? Vad betyder det att leva i en tvåsamhet? Hur mycket anpassar vi oss efter underförstådda strukturer för att helt enkelt få det att fungera? Stycket använder en blandning av uttryck och känslor som visar exempel på Skalbergs typiska berättande och kvickhet. Kärlek och tvåsamhet genomgår en allvarlig kris just nu. Människor jämställer kärlek med konsumtion och tänker att det alltid går att välja någon bättre. Idag är det lätt att swipa bort ett problem och ersätta en relation med någon annan. Jag tror inte det nödvändigtvis leder till någon slags lycka i slutändan då många försöker hitta en exakt kopia utav en själv.

Felix Skalberg har arbetat som dansare och koreograf i både Sverige och utomlands. I Göteborg har han tidigare skapat verk åt 3:e Våningen och Gothenburg Fringe Festival. Skalberg arbetar med att få in fler dimensioner i den moderna dansen och underhåller publiken med dans, talad dialog och skruvad humor.

Medverkande
Koreografi: Felix Skalberg
Dansare: Nea Landin & Shannon Taylor

VI TVÅ is a modern dance piece that tells a story about love, pain and the complications that a partnership  can bring. We get to follow two persons history together, from before they met until their present time today. What happens to us when we enter a relationship? Is there any right and wrong? What is our expectations on the partner? What does it mean to live in intimacy? How much do we adapt after implied structures? The piece uses a mix of expressions and emotions that showcasing Skalbergʼs typical storytelling and wit. Love and intimacy is going through a serious crisis at this time. People equates love with consumption and thinks that it is always possible to choose someone better. Today it is easier to swipe a problem away and replace a relationship with someone else. I donʼt think this necessarily leads to any form of happiness when a lot of people are just trying to find a perfect copy of themselves.

Felix Skalberg has been working as a dancer and choreographer in both Sweden and abroad. In Gothenburg he has been creating pieces to 3 Våningen and Gothenburg Fringe Festival.
Skalberg is working to get several dimensions into the modern dance-scene och entertains the audience with dance, spoken dialogue and twisted humor.

Credits
Choreography: Felix Skalberg
Dancers: Nea Landin & Shannon Taylor