Vad är en tragedi? Vad var det för Aristoteles och vad är det idag? För att börja beröra detta ämne håller vi fast vid bemärkelsen att all konst är en mim (mimesis). Att göra poesi är att mima. Det betyder att skapandet av en rörelse är likvärdigt skrivandet av en mening. För att kunna spåra våra steg, vår historia, vår genealogi, återvänder vi till den Antika betydelsen av vad en tragedi var och hur den har omformats. Genom att reflektera över känslotillståndet ömkan, en av de två pelarna i tragedins utlösande katarsis, kan vi se hur dess agens starkt influerar åskådarna. Vi frågar oss själva om det finns en relation mellan stabila människor som ger upp sin komfort för att kämpa främmande krig och den Antika ritualen av katarsis? Har den verkliga akten av död och uppoffring höjts över en agerad död och uppoffring? Har den dramatiska effekten av ömkan tagit över verkligheten?

Part 1 har som utgångspunkt karaktären Iago från Shakespeares pjäs Othello. Vi möter en ung man som sagt upp sin tro på västerländska värden och istället väljer att realisera ett romantiskt ideal om krig i ett främmande land. Part 1 är första delen av Iraqi Bodies projekt PITY där vi examinerar Shakespeares pjäs Othello utifrån ett samtida världsperspektiv.

What is a Tragedy? What was it for Aristotle and what is it today? To begin to touch upon this subject we hold firmly to the conception of all arts being a mime. To make poetry is to mime. This means that creating a line of movement is equivalent to writing a line of words. In order to retrace our steps, our history, our genealogy we return to the Ancient conception of what a tragedy was and how it has changed. To see this clearly we will make use of the emotion pity which acts as one of the main components inducing catharsis in the audience. We ask ourselves if there is a relation between seemingly stable people giving up their comfortable lives to fight a foreign war and the Ancient ritual of catharsis? Has the real act of dying and sacrifice been elevated above the staged act of dying and sacrifice? Has the dramatic effect of pity taken over the realm of reality?

Part 1 has as its starting point the character of Iago in Shakespeare’s play Othello. We meet a young man who has resigned his belief in the West and chooses to travel far away to realize a romantic ideal of war. Part 1 is the first part of Iraqi Bodies’ project PITY in which Shakespeare’s play Othello is re-devised in a contemporary setting.