Scroll down for English.

Suffering är en föreställning som undersöker vår tids lidande och bilder av lidande. I diagnosernas och medicineringarnas tidevarv ses lidande sällan som en naturlig del av livet. Ändå lider vi. Vånda och sårbarhet genomsyrar vår vardag, i det lilla perspektivet och i det stora. I varje lidande ryms en större berättelse. Samtidigt sprids bilder av människors lidande dagligen. Andra människors nöd har blivit till vardagsmat. Vad händer med oss när vi betraktar andra människors smärta? Hur kan vi hantera alla dessa bilder utan att förlora vår medmänsklighet? och utan att befästa polariserande föreställningar om ”vi och dom”?

Scenkonstprojektet Suffering utforskar och gestaltar lidande och bilder av lidande med lekfullhet och allvar, med hjälp av rörelse, ord och bild. Projektet kartlägger, diagnosticerar och hemsöker såväl individ som samhällskropp, och undersöker gränser, ansvar och avstånd. Projektet genomförs av Alkemisterna, i samarbete med Studio Matejka (Grotowski Institutet) i Polen, och Scenkonst Gerlesborg.

Medverkande
Regi: Cecilia Lagerström
Aktörer: Helena Kågemark, Mertcan Semerci och Michael Norlind
Scenograf: Johan Rödström
Författare: Malin Lindroth
Genomförs med stöd av Västra Götalandsregionen och Sensus

I projektet möts scenkonstnärer med rötter i olika fysiska teatertraditioner.


Suffering is a performance that investigates suffering and the imagery of suffering in our time. In our era of diagnoses and medications suffering is rarely regarded as a natural part of life. Yet we suffer. Distress and vulnerability permeate our everyday lives, in both a local and a global perspective. Each individual suffering accomodates a larger narrative. Other peoples’ distress has become commonplace. How can we handle all these images without losing our compassion? And without consolidating polarized notions of “us and them”?

The project Suffering explores and embodies suffering and the imagery of suffering, with playfulness and gravity, using movement, words and images. The project surveys, diagnoses and haunts the individual, as well as the organised body of the society, and it scrutinizes boundaries, responsibilities and distance. The project is conducted by The Alchemists (Alkemisterna), in collaboration with Studio Matejka (The Grotowski Institute) in Poland, and Scenkonst Gerelsborg.

Credits
Director: Cecilia Lagerström
Performers: Helena Kågemark and Michael Norlind
Scenic designer: Johan Rödström
Writer: Malin Lindroth

Studio Matejka

In this project performers with roots in different physical theater traditions meet.