Säg till! lyfter vår tids stora frågor om en värld i förändring där mycket vi tidigare tagit för givet ifrågasätts av starka krafter: Vad är demokrati? Hur skapas pengar? Hur vet man att något är sant? Finns det anledning att vara rädd? Varför ökar ojämlikheten i världen? Hur mildrar man hatet? Var finns framtidstron?

Säg till! vill belysa det starka engagemang som finns kring dessa frågor med sång, text, kammarmusik, körer, kabarénummer, poplåtar och sceniska aktioner. I ett högt tempo kastas vi mellan satir, show och djupaste allvar. Det är galakväll. Vi skall fira världen. Men verkligheten tränger sig genom sprickorna och griper tag i känslan: Det finns delar av tillvaron som är så tuffa och absurda att de är svåra att ta in. Men festen fortsätter. Vi måste ändå leva. Och just så är det. Vi måste leva också. Och kunna le.

Säg till! är en krogopera och spelas därför med cafébord för publiken på scenen och servering under föreställningen.

Speak out! raises our times great questions about a changing world where much we have taken for granted is questioned by strong forces: What is democracy? How is money created? How do you know something is true? Is there reason to be afraid? Why does inequality increase in the world? How do you mitigate hatred? Where is the future?

Speak out! want to highlight the strong commitment to these issues with song, text, chamber music, choirs, cabaret songs, pop songs and scenic actions. At a high pace we are thrown between satire, show and deepest seriousness. It’s gala night. We shall celebrate the world. But reality penetrates the cracks and grabs the feeling: There are parts of existence that are so tough and absurd that they are difficult to take in. But the party goes on. We still have to live. And so it is. We must live too. And be able to laugh.

Speak out! is a kabaret opera performed with café tables on stage and serving during the show.