Ludvig Daae är en norsk mänsklig dansare som är uppväxt i Nesbyen i Norge och Alex är en humanoid robotdansare som växt upp hos IDA på Linköpings Universitet. Ledda av koreografen Robin Jonsson presenteras de jämställt men utefter sina egna unika förutsättningar i ett dansant verk som undersöker vad som är mänskligt, närvaro och autenticitet.

Verket speglar den radikala förvandlingen av samhället, framförallt inom serviceyrken, industrin och vården, där robotar tar över människors jobb men även i stor utsträckning samarbetar med människor. I The most human ersätter en robot en mänsklig dansare samt samarbetar med en annan. Roboten är humanoid, intelligent och autonom och påverkar verkets process och färdiga resultat.

Verket bygger vidare på Robins tidigare projekt Simulations, med flera, där virtuella kroppar från tv-spel simulerades på scen av mänskliga dansare, men målet att belysa det mänskliga.

Robin Jonsson är utbildad koreograf, producent och ljudkonstnär/tekniker. Sen 10 år har han skapat och turnerat scenkonstverk av olika format i Europa och i världen. Mellan
 2004 och 2015 var han baserad i Bryssel där han utbildade sig till koreograf på den världskända skola P.A.R.TS. som leds av Anne Teresa de Keersmaeker, ledare av kompaniet ROSAS. Återkommande frågor i Robins arbete är populärkultur, sinnen, rörelser, naturen, skräck och tillhörighet. Robin har kontorsplats samt rådgivning hos Transit Kulturinkubator i Stockholm.

Koncept, koreografi: Robin Jonsson. Dansare: Ludvig Daae och Alex. Producent: Sara Bergsmark. Kostym: Tove Berglund. Kompositör: Siri Jennefelt (och Lou Reed). Ljusdesign: Johan Sundén. Monolog: Malin Axelsson. Teknik: Björn Kuajara. Konstnärligt bollplank: Emma Kim Hagdahl. Robotutvecklare: Fredrik Löfgren. Fotograf: Chrisander Brun. Samproducerad av Turnéslingan Tre Scener (MDT, Atalante och Dansstationen), Cullbergbaletten genom det Europeiska Nätverket Life Long Burning och Köttinspektionen. I samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, SMart Produktionshus och Sveriges Radio Drama. Med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Stiftelsen Längmanska kulturfonden. En del av projektet [DNA] Departures and Arrivals.

Ludvig Daae is a Norweigen human dancer that grew up in Nesbyen in Norway and Alex is a humanoid robot dancer that grew up at IDA at Linköpings University. Led by choreographer Robin Jonsson they’re presented equally but with their own unique pre-conditions in a dace performance that investigate what is human, presence and authenticity.

The piece mirrors the radical transformation by society, mainly in service professions, industry and nursing, were robots take over human jobs but also cooperate with humans. In The most human a robot replaces a human dancer and cooperate with another. The robot is a humanoid, intelligent and autonomous and affects the pieces process and finished result.

The piece founds on Robins earlier project Simulations et. al were virtual bodies from video games was simulated on stage by human dancers, with the goal to cast light on the human.

Robin Jonsson is a choreograph, producer and sound artist/technician. For the last 10 years he has created and toured performances in various formats in Europe and globally. Between 2004 and 2015 he worked out of Brussels where he studied choreography on P.A.R.T.S led by Anne Teresa de Keersmaeker leader of ROSAS. Reoccurring questions in Robins work are popular culture, senses, motions, nature, horror and affiliation. Robin has an office space and consulting at Transit Culture incubator in Stockholm.

Concept, choreography: Robin Jonsson. Dancer: Ludvig Daae och Alex. Producer: Sara Bergsmark. Costume: Tove Berglund. Composer: Siri Jennefelt (och Lou Reed). Sound design: Johan Sundén. Monologue: Malin Axelsson. Technician: Björn Kuajara. Artistic sounding bord: Emma Kim Hagdahl. Robot developer: Fredrik Löfgren. Photographer: Chrisander Brun. Co-produced by Turnéslingan Tre Scener (MDT, Atalante and Dansstationen), The Cullberg balett through the European network Life Long Burning and Köttinspektionen. In cooperation with the Institution for computer science at Linköpings universitet, SMart Produktionshus and Sveriges Radio Drama. With support from Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms läns landsting, Stockholms stad and Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Part of the project [DNA] Departures and Arrivals.