Scroll down for English.

Varför måste kvinnan dö?
Caisa-Stina Forssberg: – Jag har valt att problematisera kvinnans uttjänta roll i den klassiska dramatiken där våra gemensamma referensramar finns. Till mitt skrå är jag skådespelare men har nu valt att axla dramatikerns roll för att ge den sordinerade kvinnan en röst. Varför måste kvinnan dö? Utifrån deras befintliga skildringar har jag skrivit en fortsättning, en ny kontext, en oväntad vändning angående deras liv och öden. Varför måste kvinnan dö?

Föreställningen är en del i den konstnärliga forskning som jag påbörjade under masterprogrammet i fördjupat skådespeleri på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Jag vill genom mitt undersökande förändra det gängse traditionella sätt som vi gestaltar kvinnor på scenen. Ge välkända kvinnoroller en starkare röst och en ny kontext. Jag ger dem en form av litterär och scenisk fortsättning. Genom detta får jag som solitär konstnär kombinera regissörens, dramatikerns, scenografens och skådespelarens blickar. På så sätt göder jag min erfarenhet till att skapa nya sammanhang, historier och kraft åt mina sceniska systrar. Varför måste kvinnan dö? Jag har faktiskt ingen aning! Men jag önskar er härmed hjärtligt välkomna till mitt försök att cherchez la femme.

Medverkande
Caisa-Stina Forssberg
Leif Edlund Johansson

Tack till
Lena Dahlén
Ulf Friberg
Tomas Elfstadius
Lars Bodén
Jennie Rydén

Längd: 60 min
Fotograf: Trinidad Carrillo


Why is the woman to die? Caisa-Stina Forssberg: “I have chosen to problematize the woman’s effeted role in the classical drama where our common frames of references are. Commonly, I’m an actress but this time I have chosen to shoulder the role of the dramatist to give voice to the repressed woman. Why is the woman to die? Starting off from their existing depictions I have written a continuation, a new context, an unexpected twist of their lives and fates. Why is the woman to die? The performance is a part of the artistic research I initiated when studying the master’s programme in acting at The Academy of Music and Drama at University of Gothenburg. My aim with this exploratory work is to change the rife traditional ways in which we depict women on stage. To give well-known women parts a stronger voice and a new context. I give them a sort of literary and scenic continuance. Through this work I, as a solitary artist, get to combine the director’s, dramatist’s, scenographer’s and actor’s gaze. In this way I feed my experience and workmanship and enable myself to create new contexts, stories and power to my scenic sisters. Why is the woman to die? I have no idea! But I hereby cordially invite you to my endeavor to cherchez la femme.”

Participants
Caisa-Stina Forssberg
Leif Edlund Johansson

Thanks to
Lena Dahlén
Ulf Friberg
Tomas Elfstadius
Lars Bodén
Jennie Rydén

Length: 60 min
Photographer: Trinidad Carrillo