Scroll down for English.

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Två kvällar under hösten bjuder Niklas Rydén, Amanda Nordmark och Märta Jungerfelt in artister från olika konstområden. Där får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet.
På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.

Medverkande 29 november: 

Scenkonstguden 2.0 [konstkritik]
Vad har scenkritiken för roll idag? Nästa vår kommer den högst saknade Scenkonstguiden att nylanseras av kulturprojektledarna Linda Brelin och Märta Jungerfelt. På Destination möts vi i ett samtal kretsande kring scenkritikens utveckling och potential.

Språng: Konstra & SpinnUnga [dans]
Vem får tillgång och förutsättningar att kunna delta och bidra inom scenkonsten? Med scenkonsten i sig som verktyg vill vi utforska hur det jämlika mötet mellan människor gestaltas i praktiken. För att alla kan, och bör, försöka skapa möjligheter tillsammans. Under Destination visar Språng utdrag ur två verk skapade och framförda av våra semi-professionella ensembler Konstra och SpinnUnga.
Konstras föreställningsserie Lika Olika? är ett kreativt utforskande mellan scenkonst och film som undersöker frågan om identitet.
I verket Twelve echoes skapar SpinnUnga en enda skörstark kropp, böjer motstånd till möjlighet. Med hoppet i hjärtat, hopp i kroppen, blir vi lika värda.

Konstkollektivet Högen [koreografi, musik, improvisation]
Högen är en samling dansare, musiker och scenkonstnärer som ses regelbundet för att laborera sceniskt tillsammans. På Destination medverkar de som ett slags husband och bjuder på 1-2 improvisationer under kvällen. 

 

 

 

——————

 

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for audiences and artists in performing arts, music, film, text and visual arts. During two evenings this autumn, Niklas Rydén, Amanda Nordmark and Märta Jungerfelt will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art area.

When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, contemporary circus or an artist presentation? Or even all at the same time…
Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audiences in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.

Patricipants November 29th:

Scenkonstguden 2.0 [art critique]
What role does art critique play today? This upcoming spring, project managers Linda Brelin and Märta Jungerfelt will re-launch the much missed digital platform Scenkonstguiden. At Destination we’ll talk about the evolution and potential of art critique.

Språng: Konstra & SpinnUnga [dance]
Who has access, and the possibility, to participate and contribute to the field of performing arts? With performing arts as a tool, Språng wants to explore equal meeting between people. Because we all can, and should, strive to create possibilites together. At Destination, Språng will show excerpts from two performances, created and performes by their semi-professional ensembles Konstra and SpinnUnga. 
Konstra’s piece Lika Olika? is a creative exploration between stage art and film, that deals with the question of identity. 
In the piece Twelve echoes, SpinnUnga creates one singular fragile/powerful body, and transform resistance into possibilities. With hope in our hearts, hope in our bodies, we become equal. 

Konstkollektivet Högen [choreography, music, improvisation]
Högen is a collective of dancers, musicians and artists who get together to explore and laborate with ideas through performing arts. At Destination they participate regularly, and will perform 1-2 improvisations during the evening.