Scroll down for English.

I föreställningen Zerkalo möter publiken en scenografisk skog som byggts av tre meter långa aluminiumrör och människostora speglar. ”Gå in i dimman, vänd om, titta tillbaka. Stå still, försvinn bort.” Det är några av koreografens instruktioner under arbetet med föreställningen. Dansarna, speglarna och aluminiumrören hittar gemensamma rörelser, mellanrum och platser. Musiken följer resenärerna i rummet och skapar möten mellan rumsliga, elektroakustiska ljudcollage, och en flygel som spelas live.
Zerkalo är det ryska ordet för Spegel och den andra delen i spegeltrilogin som inleddes med Spegeln – Kairos 2013. I spegeltrilogin utforskar Eva Ingemarsson vad speglingar och spegelbilder egentligen är, vad de betyder för vår bild av oss själva och vår identitet. Genom olika ytor och med olika ögon utforskas sårbarheten i våra kroppar. Den ryske regissören Andrej Tarkovskijs film Spegeln fanns med som inspiration till Spegeln – Kairos. I Zerkalo är det filmen Stalker som funnits med som en inspirationskälla. Koreografi, kostym, scenografi, ljus, ljud och musik har arbetats fram i en finstämd samstämmighet med avsikt att skapa tydliga visuella bilder som stannar kvar på åskådarens näthinna långt efter att föreställningen är slut.

Medverkande
Idé & koreografi: Eva Ingemarsson
Dansare: Anna Bergström, Janni Groenwold Tschanz, Maria Lindell & Hannah Karlsson
Komposition/flygel: Niklas Rydén
Musik/skulptur: Dan Tommi Hildén
Ljus: Viktor Wendin
Kostym: Helena Ekenger
Ljud: Pär Bengtsson
Produktion: Tomas Persson Carlberg & Cecilia Suhaid Gustafsson
Grafisk form: Petra Landström
Dokumentation/film: Elsa Rossing


In Zerkalo the audience meets a scenographic forest built by three-meter long aluminum tubes and human large mirrors. ”Go into the fog, turn around, look back. Stand still, disappear away.” These are some instructions from the choreographer during the work with Zerkalo. The dancers, mirrors and aluminum tubes find common movements, spaces and places. The music follows the travelers in the room and creates meetings between spatial, electro-acoustic sound collage, and a grand piano being played live.
Zerkalo is the Russian word for mirror, and the second part of the ”mirror trilogy” that began with Spegeln – Kairos 2013. In the mirror trilogy Eva Ingemarsson explores what reflections and mirror images really are, what they mean to our image of ourselves and our identity. Through various surfaces and with different eyes she explores the vulnerability of our bodies. The Russian director Andrei Tarkovsky’s film The Mirror was the inspiration to the Spegeln – Kairos. In Zerkalo it’s the film Stalker that has been an inspiration. Choreography, costumes, set design, lighting, sound and music has been worked out in a subtle consistency with the intention to create clear visual images that remain on the viewer’s retina long after the show is over.

Credit
Idea & choreography: Eva Ingemarsson
Dancers: Anna Bergström, Janni Groenwold Tschanz, Maria Lindell & Hannah Karlsson
Composition/Grand piano: Niklas Rydén
Music/sculpture: Dan Tommi Hildén
Lights: Viktor Wendin
Costume: Helena Ekenger
Sound: Pär Bengtsson
Production: Tomas Persson Carlberg & Cecilia Suhaid Gustafsson
Graphic design: Petra Landström
Documentation/film: Elsa Rossing