Scroll down for English.

 

homo(sapiens) är ett visuellt och kroppsligt verk genomsyrat av autenticitet, där polariteter samexisterar. Verket diskuterar relationen mellan identitet och prestation genom att utforska mänskliga basala somatiska processer. Vad händer när djupa autentiska somatiska processer möter yttre faktorer och artificiell form? Genom att föreslå ett annat varande utforskar homo(sapiens) vibrationer. Enligt Bonnie Bainbridge Cohen (2018) är vibrationer något som föregår liv och stöttar all levande form. Dessa skapar och omskapar form. Vibrationer som den rörelse du känner när du är stilla och förnimmer det ljud du hör när du är tyst. Det är genom vibrationer som vi upplever vår plats inom detta fält av existens.
“What we call form is a moment suspended within change in which a pattern crystallizes into
something recognizable” (Bainbridge Cohen, 2018: p.7).
homo(sapiens) ifrågasätter prestationssamhället där prestation har blivit vår identitet, och varandet, det mänskliga, har glömts bort.


Konstnärlig ledare/Koreograf i samarbete med dansarna: Karolin Kent
Dansare: Fredrika Byman Moberg, Tanja Andersson, Aloun Marchal
Kostym/Scenografi: Linnea Bågander
Ljud: Hannah Tolf
Ljusdesign/scentekniker: Miranda Seiborg Wikström
Live-stream: Donovan von Martens, Camilla Topuntoli, Magnus Bergström

Foto: Donovan von Martens

 

—————————-

homo(sapiens) is a visual and bodily work in which authenticity is permeated and polarities coexist. The work discusses the relationship between identity and achievement by exploring human basic somatic processes. What happens when deep authentic somatic processes meet external elements and artificial form? By proposing another way of being, homo(sapiens) explores vibrations. According to Bonnie Bainbridge Cohen (2018), vibrations are something that precede life and support all living forms. These create and recreate form. Vibrations are the movement you sense when you are still and the sound you hear when you are silent. It is through vibrations that we experience our place within this field of existence.
“What we call form is a moment suspended within change in which a pattern crystallizes into
Something recognizable” (Bainbridge Cohen, 2018: p.7).
homo(sapiens) questions the achievement-oriented society where achievement has become our identity and our being, the humanness, has been forgotten.

 

Artistic leader/Choreograph in collaboration with the dancers: Karolin Kent
Dancers: Fredrika Byman Moberg, Tanja Andersson, Aloun Marchal
Costume/Set design: Linnea Bågander
Sound: Hannah Tolf
Light design/stage technician: Miranda Seiborg Wikström
Live-stream: Donovan von Martens, Camilla Topuntoli, Magnus Bergström

Photo: Donovan von Martens