Scroll down for English.

Inspirerad rörelse och dansade expeditioner, fantasifulla utsvävningar och ljudande språk och musik. VARIA2016 bjuder originella och karismatiska föreställningar där improvisationskonsten presenteras med ljuv variation. Festivalen gästspelar på Atalante för tionde året och firar med tre exklusiva helaftonsföreställningar där dans och rörelse möter musik och ljud – av och med fascinerande artister långt bortifrån och närmre.

Program 18/11 kl. 19:00 – ca 20:45 (inkl paus)
DOUBLE ACT – Duett av Seke Chimutengwende dansare, koreograf (GB) och Kate Hilder scenkonstnär (GB). Kate och Seke improviserar med rörelse, röst och språk. De framträder utan förutbestämd struktur eller tema och föredrar att finna detta i föreställningens ögonblick. Deras duetter omfattar historieberättande, humor och abstrakt expressionism. De har skapat föreställningar tillsammans sedan -09.
I SEE YOUR FACE… – Duett av Karin Johansson musiker, kompositör (S) och Catherine Magill dansare, koreograf (AU). Karin och Catherine väver fantasier av musik, dans, och poesi och skapar en väg från en hemisfär till en annan. De delar resan över tid och rum och anländer i det performativa ögonblicket; Jag ser ditt ansikte…

Program 19/11 kl. 19:00 – ca 20:45 (inkl paus)
THE CONFLUENCE – Duett av Michael Schumacher dansare, koreograf (USA/NL) och Thomas Schumacher kompositör (USA). Thomas och Michael växte upp i Lewis-Clark Valley där Clearwater och Snake Rivers möts. På den tiden skapade de många musikaliska teaterproduktioner och föreställningar tillsammans. För att senare följa skiljda vägar inom musik och dans möts de åter för att sluta upp i unik dialog mellan rörelse, ljud och ljus. Eld. Vatten. Liv. Död. Mötet för in i lekfull essens, aspekter av substans och levande kraft…
AVERAGE BASTARDS – Duett av Jhon Hegre musiker (NO) och Céline Larrére dansare, koreograf (FR). “Vanliga Bastarder” – en duett utan orsak. Som vanligen är full av tecken farandes i många riktningar. Den är gjord av musik, ord och rörelse komponerat av Jhon och Céline.

Program 20/11 kl. 18:00 – ca 19:00
THE END TO BE CONTINUED – Trio av Andrew Morrish och Peter Trotman scenkonstnärer (AU) och Lisa Larsdotter Petersson scen, bildkonstnär (S). Vad händer när Solon börjar tala med varandra? Vad händer när Solister börjar tala med varandra? Blir det ett stycke eller blir det en improvisation? Vi vet att det börjar, och sedan…
Både svenska, engelska och andra kända och okända språk kommer troligt att talas i VARIA2016.
Tidig biljettbokning rekommenderas på grund av färre antal sittplatser än vanligt. Välkommen.

VARIA2016 pågår mellan 7-20/11 och arrangerar även utbildningsprogram, annorlunda dansat föredrag och soloföreställningar i galleriformat.

VARIA2004-2015 historik
VARIA är en unik internationell festival som sedan start -04 presenterar improvisation som självständig scenkonstform. VARIA bjuder också möten på lika villkor mellan flertal olika media och arrangeras i Göteborg jämte gästspel i Västra Götalands- regionen. Många både kända och mindre kända artister och konstnärer från flera kontinenter har stått på scen, undervisat och gett föredrag under såväl längre som kortare festivalperioder. VARIA har besökts av stora publik och -studentgrupper och festivalen utgör idag en eftersökt plattform för nutida äventyrlig scenkonstform. VARIA är initierat, arrangerat och kurerat av scen och bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson.

För utförligt program 18-20/11: www.varia-impro.se
Foto: VARIA/M. Aumedes
VARIA2016 ljus, upplysande föreställningar och scenen 18-20/11: Viktor Wendin, ljustekniker (S)
Med stöd av: Göteborgs Stad kultur, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen och Stenungsunds Kommun
Tack till: Hotel Avalon, Hotel Maria Eriksson, Atalante, Galleri Bh5, medarbetare, volontärer och alla andra som hjälpt till


Inspired movement and danced expeditions, athletic mind-journeys next to sound, language and music. VARIA2016 offers original and charismatic performance where the improvisational art is presented with lovely variety. The festival is a guest at Atalante for the tenth year and celebrates with three exclusive full-length performance-evenings where dance and movement meet music and sound – With and by fascinating artists from far and near.

Program 18/11, 19:00 – ca 20:45 (with interval)
DOUBLE ACT – Duet by Seke Chimutengwende dancer, choreographer (GB) and Kate Hilder performance artist (GB). Kate and Seke improvise with movement, voice and language. They perform without any pre-planned structure or theme, preferring to find both in the moment of performance. Their duets encompass storytelling, humor and abstract expressionism. Kate and Seke have performed together since 2009.
I SEE YOUR FACE… – Duet by Karin Johansson musician, composer (S) and Catherine Magill dancer, choreographer (AU). Karin Johansson and Catherine Magill entwine imaginings of music, dance and poetry creating a pathway from one hemisphere to another. Sharing a journey over time and space they arrive in the performative moment: I see your face...

Program 19/11, 19:00 – ca 20:45 (with interval)
THE CONFLUENCE – Duet by Michael Schumacher dancer, choreographer (USA/NL) and Thomas Schumacher composer (USA). Thomas and Michael Schumacher grew up in the Lewis-Clark Valley, where the Clearwater and the Snake rivers meet. During that time, they performed together in numerous musical theatre productions and events. After several years of following separate paths with music and dance, the brothers join forces again to engage in a unique dialogue with movement, sound and light. Fire. Water. Animate. Inanimate. The Confluence brings into play elemental aspects of substance and living force, transformative energies that are at once destroying and cleansing.
AVERAGE BASTARDS – Duet by Jhon Hegre musician (NO) and Céline Larrére dancer, choreographer (FR). Average Bastards – a duet without a cause, is a performance duet made of music, words and movements composed by John Hegre and Céline Larrère. It is usually “full of signs which are going in several directions.”

Program 20/11, 18:00 – ca 19:00
THE END TO BE CONTINUED – Trio by Andrew Morrish and Peter Trotman performance-artists (AU) and Lisa Larsdotter Petersson performance, visual artist (S). What happens when Solos begin to talk to each other? What happens when Soloists begin to talk to each other? Will it be a piece or will it be an improvisation? We know it will start, and then…

Swedish, English and other known and unknown languages will most lightly be spoken in VARIA2016.
Early ticket-booking is recommended, due to less number of seats than usual. Welcome.

VARIA2016 is arranged between 7-20/11 and also bids educational-program, unusual danced lecture and solo-performance in gallery-format.

VARIA2006-2015 history
VARIA is a unique international festival, featuring improvisation as independent performance model. VARIA has been organized in Göteborg and west Sweden since -06, and has ever since realized several festival occasions. Many artists, well-known performers and researchers from different generations and several continents performed, taught and held lectures over longer or shorter festival-periods. VARIA is most appreciated by large public groups, practicing professionals and by students from diverse disciplines. VARIA since its beginning, is initiated, produced and curated by Lisa Larsdotter Petersson, performance and visual artist.

Photo: VARIA/M. Aumedes
VARIA2016 light – high-lighting performances and stage 18-20/11: Viktor Wendin, light-designer (S)
For more information about program 18-20/11 visit www.varia-impro.se
With support from: Göteborgs Stad kultur, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen and Stenungsunds Kommun
Thanks to: Hotel Avalon, Hotel Maria Eriksson, Atalante, Galleri Bh5, co-workers, volunteers and all others that helped