Scroll down for English.

Everything Remains är den andra delen i en trilogi som undersöker den svaga kroppens potential. Det är en koreografi för en trött kropp. Ett minimalistisk och poetisk möte med en självbiografi av fysiska transformationer av kön och smärta och begränsningar. Juli Apponen används som ett readymade med sitt arkiv av minnen och erfarenhet. Allt material utgår från konkreta upplevelser som operationer, kronisk smärta och den fysiska kroppen som ett föränderligt och redigerbart material. Everything Remains är en reflektion över svagheten och en undersökning av potentialen i trötthet och begränsningar. Vad gör vi när dessa villkor dominerar? Är en trött kropp en mer intressant kropp? En naken kropp ställs ut på ett vitt golv i dimensionerna av ett pappersark på en tom svart scen. Med långsamhet skapar kroppen sitt rum och sin tid. Tyst insisterande bjuds publiken in till historien om en kropp, en person och en mänsklig erfarenhet.

Samtal: Begränsningar och koreografi
– kroppen som material
Juli/Jon bjuder in till samtal efter Sverige-
premiären av Everything Remains. Panelen består av Erika Alm, Maja Hammarén, Eva Ingemarsson, Juli Apponen och Jon R. Skulberg.

OBS! Åldersgräns 13 år
Stroboskop och rökmaskin förekommer i föreställningen

Credits:
Koncept, Koreografi, Rum och Ljus: Jon R. Skulberg & Juli Apponen
Performer: Juli Apponen
Komponist: Lil Lacy
Dramaturg: Astrid Hansen Holm
Ljus: JULI /JON & Addis Prag
Producent: Nanna Møllegård Madsen
Foto: Monika Sobczak & Matthew Pitchford
www.julijon.com
JULI/JON-Facebook

Med stöd av: Kulturkontakt Nord, Kulturrådet(Sverige), Kulturrådet(Norge) och Statens Kunstfond(Danmark)


Everything Remains is a choreography for a tired body. A minimalistic and poetic encounter with an autobiography of physical transformations of sex and gender, pain and limitations. Juli Apponen is used as a readymade with her archive of memories and experiences. All material derives directly from concrete experiences such as surgeries, chronic pain and the physical body as editable material. Everything Remains is further more a reflection on weakness and an investigation of the potential in tiredness and limitations. What do we do when these conditions dominate? Is a tired body a more interesting body? A naked body is exhibited on a white floor in the dimensions of a sheet of paper on an empty black stage. With slowness the body declares its space and tempo. Quietly insisting the audience is invited into the history of a body, a person and a human experience.

Seminar: Limitations and choreography
– the body as material
After the premiere of Everything Remains, the second part of a trilogy about the weak body’s potential, Juli/Jon will hold a public conversation. The panel will consist of Erika Alm, Maja Hammarén, Eva Ingemarsson, Juli Apponen and Jon R. Skulberg.
Duration: approx. 60 mins.

Credits:
Concept, Choreography and Room: Jon R. Skulberg & Juli Apponen
Performer: Juli Apponen
Composer: Lil Lacy
Dramaturge: Astrid Hansen Holm
Lights: JULI/JON & Addis Prag
Producer: Nanna Møllegård Madsen
Photo: Monika Sobczak & Matthew Pitchford
www.julijon.com

With support from: Nordic Culture Point, Swedish Arts Council, Arts Council Norway and DanishArts.dk