Scroll down for English.

GoldDigger Productions – Nordic ReCreation Method 28/5-2016

Våren 2016 bjuder den curerande plattformen Golddigger Productions in 2 konstnärer och 2 koreografer för att arbeta ihop för att starta upp ett metodarbete i projektet i Nordic ReCreation Method. I denna del är metoden i fokus, del två Nordic Recreation Practice kommer presteras under 2017 och har den konstnärliga praktiken i centrum. De medverkande har delats in i par utifrån deras konstnärskap och praktiker. Projektet har ett intresse av att bryta upp de vattentäta skott mellan de två konstnärliga praktikerna, nutida koreografi och samtida konst. För GoldDigger Productions är det viktigt att skapa nya plattformar och mötesplatser för de medverkande att verka i, bygga på sitt nätverk och kunna utvecklas i sin egen praktik. I detta fall sker samarbetet och processen genomföras parallellt. Ingen arbetar på uppdrag av den andra utan båda har en gemensam del i den konstnärliga processen.

Par 1 är koreografen Maija Hirvanen [FI] och konstnären Fredric Gunve
Par 2 koreografen Karolin Kent och konstnären Henrik Lund Jørgensen [DK]

Läs mer om Maija Hirvanen & Fredrik Gunve
Läs mer om Karolin Kent & Henrik Lund Jørgensen

Projektet startade på HDK – Högskolan för design och hantverk 6 februari där de medverkande höll föreläsningar om sitt konstnärskap. Under våren har paren arbetat tillsammans i ett metodarbete. Resultatet presenteras på Atalante i 28 maj.

Medfinansieras av Nordisk Kulturfond och Göteborgs Stad Kulturnämnd.


GoldDigger Productions – Nordic ReCreation Method

This spring the curatorial platform GoldDigger Productions invite two artists and two choreographers to work together in the research project Nordic ReCreation Method. Method is part one were the method is in focus. Part two, Nordic ReCreation Practice, will take part in 2017 and the participant will focus on the artistic practice. The artists are divided into pairs based on their artistry and practitioners. The project has an interest in breaking up the boundaries between the two artistic practitioners, contemporary choreography and contemporary art. The artist do not work on behalf of the other, they both have a common part in the artistic process. GoldDigger Productions want to create new platforms and venues for the participants to work in, based on their network and to develop in their own practice. In this case, the collaboration and the process is performed in parallel.

Couples 1: choreographer Maija Hirvanen [FI] and the artist Fredric Gunve [SE]
Couples 2: choreographer Karolin Kent [SE] and artist Henrik Lund Jørgensen [DK]

The project will start 6 February at the HDK – School of Design and Crafts where the participants give lectures about their artistry. During the spring the artists work in pairs together and the results presented at Atalante in May.

Co-funded by ordisk Kulturfond and Göteborgs Stad Kulturnämnd.