Scroll down for English.

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Här får artister berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet. Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.

I september anordnar vi två kvällar av Destination i samarbete med Danscentrum Väst med särskilt fokus på dans och koreografi.

 

Medverkande 8 september: 

Minna Elif Wendin är frilansande dansare och koreograf med lång erfarenhet inom scenkonstområdet. Sedan 2020 utforskar hen nya koreografiska uttrycksformer med målgruppen som deltagare inom ramarna för ett projekt, och ett verk, riktat till en högstadiepublik. Verket Soft Space är en dansföreställning som handlar om att tillsammans skapa en normbrytande plats. Föreställningen planeras ha premiär våren 2024, och på Destination Atalante deltar elever från Skytteskolan för att visa några korta övningar från pilotprojektets workshop.

Anna-Greta Himmer har precis tagit examen från Balettakademiens dansutbildning. Hon håller just nu på att utveckla ett soloverk som har arbetsnamnet “A Collection Of Transformations” där hon jobbar med att genom improviserade rörelser transformeras i ett slags letande efter ett nytt “jag” och ett nytt skinn att leva i. Hon är i ett tidigt stadium av att utveckla ett sceniskt uttryck där rörelse, ljud och text vävs samman.

 

Medverkande 15 september: 

Nolwenn Lecompte är en fransk koreograf vars praktik vanligtvis fokuserar på att utforska mentala tillstånd genom rörelse. Just nu utforskar hon förhållandet sinne-kropp, efter att en knäoperation förändrade hennes perspektiv på rörelse och dans. Medan hon hittar styrka och balans i slackline, och återfår förtroendet för sin dansförmåga, utforskar If there were rock – and also water ett gammalt förhållande till en ny kropp.

Emma Minarelli och Agnes Högberg bjuder in publiken att uppleva den, i realtid skapade rörelse- och ljudkompositionen Body meets Sound, där dans smälter samman med musik för att skapa en ny dialog. De är inspirerade av idén om att “dansen kan höras” och “musiken kan ses”.
Emma Minarelli, som har en klassisk balettutbildning och studier i W. Forsythe och M. Cunningham-tekniker, utforskar och utövar omedelbar rörelsekomposition i en multidisciplinär kontext.
Agnes Högberg, med bakgrund inom klassisk musik, är idag verksam i olika musikaliska sammanhang och genrer, främst i ensemblen Bortre Rymden.

Leah Landau bjuder på en lek mellan fart, ljus och mörker, fokus och oskärpa. Slow Glow använder logik och paradoxer från överexponerade foton, och foton med lång exponeringstid. Båda fotograferingsteknikerna får tiden att anlända på olika sätt, och förhöjer dramat och psykologin i hur ting framträder.
Att leka med inverkan är implicit i Leahs arbete som dansare: att kopiera, fånga, bebo, integrera, uppfatta och återge med, och genom, andra kroppar (både mänskliga och artificiella). Som koreograf intresserar sig Leah för att “låna” roller, hierarkier och tidsbaserade arkitekturer utanför dansen för att skapa koreografiska behållare, och sedan låta sig bli inblandad i dessa behållare.

Kvällens samtal modereras av Catharina Bergil.

 

 

————————-

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for audiences and artists in performing arts, music, film, text and visual arts. We invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art field. Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audience in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.

In September we will arrange two evenings of Destination in collaboration with Danscentrum Väst, with a specific focus on dance and choreography.

 

Participants September 8th: 

Minna Elif Wendin is a freelance dancer and choreographer with extensive experience in the field of performing arts. Since 2020, they have been exploring new forms of choreographic expression with the target audience as participants within the framework of a project, and a dance piece, intended for a secondary school audience. The piece Soft Space is a dance performance about creating a norm-breaking place together. The work will premiere in the spring of 2024, and at Destination Atalante students from Skytteskolan will participate to show some short exercises from the pilot project’s workshop.

Anna-Greta Himmer has recently graduated from the Ballet Academy’s dance programme. She is currently developing a solo work with the working title “A Collection Of Transformations” where she works on transforming through improvised movements in a kind of search for a new “self” and a new skin to live in. She is in an early stage of developing a scenic expression where movement, sound and text are woven together.

Participants September 15th: 

Nolwenn Lecompte is a French choreographer, who’s practice usually focuses on exploring mental states through movement. She is currently exploring the mind-body relationship, after a knee operation changed her perspective on movement and dance. Finding strength and balance in slackline, and regaining trust in her dance ability, If there were rock – and also water explores an old relationship with a new body.

Emma Minarelli and Agnes Högberg invite the audience to experience a real-time movement and sound composition Body meets Sound, where dance melts together with music to co-create a new dialogue. They are inspired by the idea that “the dance can be heard” and “the music can be seen”.
Emma Minarelli, having a classical ballet education and studies in W. Forsythe and M. Cunningham techniques, is researching and performing instant movement composition in a multidisciplinary framework.
Agnes Högberg, with a background in classical music, is currently active in different musical contexts and genres, mainly in the ensemble Bortre Rymden.

Leah Landau presents a play between speed, light and dark, focus and blur, Slow Glow uses logic and paradoxes from over- and long-exposure photos. Both photography techniques make time arrive differently, and greatly increase the drama and psychology of how things appear.
Playing with affect is implicit in Leah’s work as a dancer: copying, catching, inhabiting, integrating, sensing and rendering with, and through, other bodies (both human and non-human). As a choreographer, Leah is interested in borrowing roles, hierarchies and time-based architectures outside of dance to create choreographic containers, and then becoming implicated within these containers.

The evening is moderated by Catharina Bergil.