Scroll down for English.

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Två kvällar under våren bjuder vi in artister från olika konstområden. Här får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och samtala med publiken.

På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en föreställning på scen, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…

Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.

Medverkande 22 april: 

Siri Landgren
Siri är konstnär och arbetar framför allt med text och performance. Den mänskliga subjektiviteten har länge varit ett av Siris centrala teman. På Destination Atalante kommer Siri presentera sitt projekt med arbetsnamnet Alietet – konstituerande skillnad. Siri använder detta ord, från latinets alius (“annan”), som ett slags negativ av identitet – ett sätt att tänka individen inte utifrån vad hen är eller liknar, utan vad hen inte är, hens annanhet.

Love Dahlin
Love Dahlin har jonglerat sen 2006 och utbildat sig inom cirkus i Köpenhamn. Under föreställningen skapar Love en hypnotisk och meditativ stämning. Rörelser repeteras förändras och återkommer. Inspiration kommer från andra konstformer, så som hur atmosfärisk musiks byggs upp och sättet som man tar in bildkonst.

Jonas Schiøtz
Efter att länge ha ägnat sig åt gitarrbaserad musik har Jonas de senaste åren sökt andra uttryck i elektronmusiken. Han ser sitt arbete som ett pågående utforskande av det mänskliga kontra det maskinella, klangmässigt och i musikaliskt utförande. Jonas är intresserad av den fysiska upplevelsen av rytm, och den känslomässiga av det atonala och abstrakta, och inte minst relationen mellan musiker och publik i samma rum.

Michael Laundry
I år är det 60-årsjubileum av John Cheevers novell, The Swimmer, en berättelse om “pool-hoppande”. I Am Bubbles Taboo, Ocean Navigator är en tankeväckande meditation över poolen som en plats för ekokritiska spekulationer om simmare i en hydroframtid. Michael Laundry är en tvärkonstnärlig artist som arbetar med ny teknologi och performance. Laundrys koreografiska tillvägagångssätt fokuserar på vattenlandskap för att undersöka hydrologiska prekariteter i antropocen.

 

———————

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for audiences and artists in performing arts, music, film, text and visual arts. During two evenings this spring we invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and talk to the audience.

When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, a cultural policy debate, stage improvisations, film showing, contemporary circus or an artist presentation? Or perhaps everything, all at once…

Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audience in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.

Participating artists April 22: 

Siri Landgren
Siri is an artist, working primarily in text and performance. Human subjectivity has long been one of Siri’s central themes. At Destination Atalante, Siri will present a project with the working title Aliety – constitutive difference. Siri use the concept of aliety, derived from latin alius (“other”), as a sort of negative of identity – a way of thinking the individual not defined by what they are or are like, but what they are not, their otherness.

Love Dahlin
Love Dahlin has been juggling since 2006 and has trained in circus arts in Copenhagen. During the performance, Love creates a hypnotic and meditative atmosphere. Movements are repeated, changed, and revisited. Inspiration is drawn from other art forms, such as how atmospheric music is constructed and the way one interprets visual art.

Jonas Schiøtz
After many years of playing guitar based music, Jonas shifted focus seeking other forms of expression within the electroacoustic field. He sees his work as an ongoing exploration of the human versus the mechanical, sonically and musically. Jonas is interested in the physical experience of rhythm, and the emotional of the atonal and abstract, and the relationship between musician and audience in a shared space.

Michael Laundry
This year is the 60th anniversary of John Cheever’s short story, The Swimmer, a story about pool hopping. I Am Bubbles Taboo, Ocean Navigator is a thought-provoking meditation on the pool as a site for eco-critical speculation on swimmers in a hydrofuture. Michael Laundry is an interdisciplinary artist working with emerging technology and performance. Laundry’s choreographic approach focuses on waterscapes to interrogate hydrological precarity in the anthropocene.