Scroll down for English.

Vocalising Space utforskar idén om vokali­tet i samtida vokalmusik, det vill säga egen­ skaperna hos röstens stämma och tonande karaktär, samt vokalitet i relation till den visuella sfären av lyssnande. Med utgångs­punkten i den mångfacetterade rösten och den experimentella musiken presenterar Viva Vocal Ensemble verk av kompositö­rerna Arvid Kraft, Joshua Wat och Casey Moir. Musikaliska tolkningar och undersökningar av till exempel gestik och ord, kommunikativa möjligheter, frågor om identitet och en dekonstruktion av vokaltekniska konventioner används i en intuitiv förening av röst, kropp och rörelse i tid och rum.

Med hela rummet som spelplan uppstår en omväxlande, omfamnande och spatial lyssningsupplevelse som ständigt förändrar ljudets riktning, placering, hastighet, närhet och bana i rummet. Var man befinner sig avgör från var och när man uppfattar ljuden samt ljudens intensitet – allt detta påverkar det individuella perspektivet på upplevelsen.

Röster:
Maria Palmqvist
Casey Moir
Matilda Andersson
Hannah Shermis
Klara Ahlersten

Kompositörer:
Arvid Kraft – ’Phineidae’
Joshua Wat – ’Pronunciation’
Casey Moir – ’Modulations’, ’Transition 1’, ’Transition 2’

 

————————-

Vocalising Space plunges into the idea of vocality in contemporary vocal music. It explores the wide sound spectrum of the voice together with the idea of purposefully extending vocality into the visual sphere of listening. With a firm foundation in the multifaceted voice and experimental music, Viva Vocal Ensemble will present works by composers Arvid Kraft, Joshua Wat and Casey Moir. Gestural and linguistic expressions, communicative possibilities, questions of identity, and deconstructed vocal convention are explored and interpreted in the establishment of an irrevocable connection between voice, body, and movement in time and space.

Using the whole space for the perfor­mance, a fluctuating, immersive and spatial listening experience emerges that constantly changes the direction, placement, momentum, and trajectory of sound. One’s position in the room decides from where and when sound is perceived, as well as the intensity of it. All this affects the individual experience.

Voices:
Maria Palmqvist
Casey Moir
Matilda Andersson
Hannah Shermis

Klara Ahlersten

Composers:
Arvid Kraft – ’Phineidae’

Joshua Wat – ’Pronunciation’
Casey Moir – ’Modulations’, ’Transition 1’, ’Transition 2’