Scroll down for English.

Älska Ödet är Joel Heirås sätt att genom konsten förvandla Parkinsons sjukdom till liv. Genom att poetisera sjukdomen öppnar han patologin för möjligheter. Om det svåra samtidigt kan vara en lek, en dans, en sång, en kommunikativ handling, kan vi ge det en mångfald av betydelser.

Joel Heirås bjuder in flertalet musiker och scenkonstnärer att i samskaperi och cabaret besöka och bebo hans växande tillblivelse Älska Ödet, på Atalante.

I första akten tas Älska Ödets Samskaperi till nästa nivå och låter verket flätas samman med improviserad musik och karaktärer till ett narrativ bortom det rationella – ett poetiskt och musikaliskt drömspel. Efter paus bjuds det på Cabaret – i bemärkelsen ett pärlband av sceniska och musikaliska händelser som avlöser varandra i ett dynamiskt flöde, toppat med ett jam som avslutning.

 

 

———————

Amor Fati is Joel Heirås’ way of turning Parkinson’s disease into life through art. By poeticizing the disease, he opens the pathology to possibilities. When the difficult can be a game, a dance, a song, a communicative act, we can give it a diversity of meanings.

 Joel Heirås invites several musicians and performing artists, in co-creation and cabaret, to visit and inhabit his growing creation Amor Fati, at Atalante.

In act one, they take Amor Fati’s Co-Creation to the next level and let the work intertwine with improvised music and characters into a narrative beyond the rational – a poetic and musical dream play. After intermission, we’re invited to a Cabaret – in the sense of a pearl string of scenic and musical events that succeed each other in a dynamic flow, topped with a jam as a finale.