PARASIGHT

Gry Tingskog

Speldatum:
OBS! INSTÄLLT

parasight växer fram ur en avmattad framtidstro. Om tidigare generationer arbetade för en bättre framtid är det idag svårt, kanske rent av omöjligt, att tro på en bättre framtid. Hur kan vi skapa en samtid som minns de apokalypser mänskligheten redan förorsakat? Hur formar det våra föreställningar om framtiden? Hur producerar en bild av framtiden – eller avsaknaden av en bild – vår nutid? 

I parasight kombineras dans med interaktiva skulpturer som svarar på beröring med att lysa eller låta. Skulpturerna skapar system – som över tid överbelastas till dess att de slutgiltigt kollapsar. Verket utforskar en ömsesidighet mellan människa och teknologi som här leder till ömsesidig förstörelse. Men sluten tar inte slut. parasight föreställer både en koreograferad apokalyps och ett möjligt framtidsscenario. 

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

PARASIGHT

Gry Tingskog

Perform dates:
N.B! CANCELLED

parasight grows out of a faded faith in the future. If previous generations worked for a better future, today that seems uncertain, perhaps even impossible to imagine. How can we create a present that remembers the apocalypses that humanity has already caused? What does that do to our future imagining? And how does an image of the future – or the absence of an image – direct our present? 

parasight combines dance with interactive sculptures that respond to touch by sounding or lighting up. The sculptures create systems – which over time become overloaded until they finally collapse. The work embodies a reciprocity between people and technology that leads to mutual destruction. Yet the ends don’t end. parasight choreographs both an apocalypse and a plausible future. 

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people