Scroll down for information in English

Gästspel

Atalante är en konstnärsdriven scen med gästspel, sam- och egna produktioner. Scenen medfinansieras Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad vilket medför att vi kan hålla nere våra hyreskostnader för gästspelen. Scenen har ett konstnärligt råd som lägger Atalantes repertoar. Vårt mål är att hitta en bra bredd i repertoaren som ingår i vår konstnärliga identitet. Vi prioriterar samtida scenkonst där den nutida koreografin och experimentella musiken står i fokus. Vi presenterar även film, konst och festivaler där det ges utrymme för kulturdebatter och samtal. Vi får alltid in fler ansökningar än vad vi har möjlighet att presentera.

Så här söker du:
Skicka in en projektbeskrivning om vad du vill presentera, vilken omfattning och tidsperiod till atalante@atalante.org.

Deadline för att ansöka om att gästspela hösten 2024 är den 29 oktober, 2023. 

Resursmaterial: ”Riktlinjer gästspel”
In English: ”Guest Performance Guidelines”

För kännedom:
• Observera att du hyr scenen till ett reducerat pris. Kontakta scenens koordinator för kostnader etc.
• Om verket har haft premiär vill vi gärna se bild/videomaterial (länk).
• Vi prioriterar urpremiärer inom scenkonst (koreografi, performance, ljudkonst).
• Förfrågningar som kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta ställning till.
• Vi har begränsad möjlighet att ingå i samarbetsprojekt. För hyreskostnader i samband med gästspel kontakta scenen.
• Vi hyr inte ut till körverksamhet, fester, samfund eller politisk verksamhet.
• Atalante har ingen scenisk verksamhet 15 juni-15 augusti.

Teknisk information:
• Scenens mått är: B 12,5 m / D 10m / H 5m (till ljusrå).
• Atalante har 88 sittplatser i fast gradäng.

Guest performance

Atalante is an artist driven venue staging guest performances, cooperative performances and productions of its own. The venue is partly sponsored by the Swedish Arts Council, Region Västra Götaland and the City of Gothenburg, giving us an opportunity to keep rental charges low for guest performances. The venue has an artistic council deciding on Atalante’s programme. Our aim is to create a comprehensive repertoire as part of our artistic identity. We give priority to contemporary dramatic art focusing on present day choreography and experimental music. We also present films, art and festivals inviting to cultural debates and conversations. There are always more applications than we are able to present.

Deadline for guest performances applications for the autumn repertoire of 2024 is October 29th, 2023. 

  Guest Performance Guidelines(.pdf)

How to apply:

Send us a description of the project you’d like to present, its scope and time plan to atalante@atalante.org.
Technical rider.
Please note, that you’ll be renting the stage. Please contact the venue coordinator for information on costs etc.
If the piece has already been presented, we’d be very interested in pictures or video material as an added link.
We give priority to choreography, performance, sound art.
We plan our repertoire in six month periods.
We don’t rent out our space to choral activities, parties, religious communities or political parties.
Atalante is closed for performances between June 15 and August 15.
The measurements of the stage are: width 12,5 meters, depth 10 meters, hight (to the flybar) 5 meters.
*88 seats in a permanent seating arrangement, gradually rising.

Kontaktperson/Contact:
Tomas Persson Carlberg
Gästspelskoordinator/Guest performance coordinator
tomas@atalante.org
tel: +46 (0)31-711 82 00

Kontaktperson/Contact:
Amanda Nordmark
Gästspelskoordinator/Guest perforamnce coordinator
amanda@atalante.org
tel: +46 (0)31-711 82 00

Våra residensprogram

Transit
Atalante erbjuder nya projekt en vecka på vår scen inom Transitresidenset. Här ligger inte fokus på en färdig produktion utan på att få möjlighet att undersöka idéer och presentera sitt konstnärskap. Scenens personal fungerar som ett bollplank för koreografen både i praktiska och konstnärliga diskussioner. Transitresidenset erbjuds när vi har möjlighet. Vi går ut med ett Open Call då det är dags att söka.

2022 Linda Wardal
2018 Felix Skalberg
2017 Tanja Andersson
2014 Anna Bergström & Karolin Kent
2013 Anna Bergström, Minna Elif Wendin


Open Call: Transit Residens på Atalante 19-23 april 2023

Du som är koreograf verksam i Västra Götaland är varmt välkommen att ansöka till Atalantes residens Transit!

Inom ramarna för residensformen Transit ligger inte fokus på färdig produktion utan på möjligheten att undersöka idéer i ett tidigt skede. Som koreograf får du tillgång till Atalantes scen den 19-23 april, samt ett arvode på 10 000 kronor på faktura (inklusive moms). Scenens personal fungerar som ett bollplank för koreografen både praktiskt och konstnärligt under veckan.

Såhär ansöker du:

Skicka en kort presentation om dig själv och ditt konstnärskap tillsammans med en projektbeskrivning där det framgår vad du vill arbeta med under residensperioden. Bifoga även CV och information om eventuella medskapare.
Maila din ansökan till atalante@atalante.org senast den 3 mars 2023.

Turnéslingan Tre Scener
Turnéslingan Tre Scener har sedan år 2000 bytt turnéföreställningar mellan de tre fria dansscenerna Atalante, Dansstationen och MDT (fd. Moderna Dansteatern). Syftet är att ge utominstitutionell dans möjlighet att turnera och möta en ny publik. Turneslingan Tre Scener har ingen öppen ansökan utan koreografer föreslås av Amanda Nordmark (Atalante), Tomas Persson Carlberg (Atalante), Lars Eidevall (Dansstationen) och Anna Efraimsson (MDT).

2023 Wiggling Things by Tanja Andersson / Make hay while the sun shines by Stina Nyberg
2022 […It is contained in…] by Yared Tilahun Cederlund & Joanna Holewa Chrona
2021 Polari Speaking Sex by Marcus Baldermar / Duende by Linda Blomqvist  / Immortal Summit by BamBam Frost & Lydia Östberg Diakité
2020 Oceanic by Marie Topp & Julia Giertz
2019 Any number of sunsets by Rachel Tess
2018 We will have had darker futures av Rebecka Stillman / The most human av Robin Jonsson
2017 You said you’d give to me… av Juli Reinartz / Blind Boi Diaries av Juli Apponen / Dead av Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir
2016 Jaguar av Marlene Monteiro Freitas
2015 Hyperfruit av Ludvig Daae / Donnie av Ofelia Jarl Ortega
2014 Blind Spotting av Margrét Sara Guðjónsdóttir / Horrible mixtures av Stina Nyberg
2013 Near that place av Daniel Almgren Recén / The Lac of Signs av Andros Zins-Browne
2012 You av Lisa Östberg & Kim Hiorthøy / Travail av Alma Söderberg

Our residencies

Transit
Atalante offers new projects a week to work at our stage within the Transit residence. The focus is on exploring ideas rather than on a finished production. We, the staff, will function as a sounding board in both choreographic as well as practical discussions. Unlike New Choreography, Transit isn´t offered every year but rather when we have the capacity. An Open Call is always posted when it´s time to apply.

2018 Felix Skalberg
2017 Tanja Andersson
2014 Anna Bergström & Karolin Kent
2013 Anna Bergström, Minna Elif Wendin

Open Call: Transit Residency at Atalante 19-23 april 
Choreographers based i Västra Götaland are welcome to apply to Atalante’s Transit residency!
Within the framework of the Transit residency form, the focus is not on finished production but on the opportunity to explore ideas at an early stage.
As a choreographer, you get access to Atalante’s stage on April 19-23, as well as a fee of 10,000 SEK on invoice (including VAT). The stage staff acts as a sounding board for the choreographer both practically and artistically during the week.

How to apply:
Send a short presentation about yourself and your artistry together with a project description that states what you want to work on during the residency period. Also attach CV and information about any potential co-creators.
Email your application to atalante@atalante.org by March 3rd.


Turnéslingan Tre Scener

Since 2000, Turnéslingan Tre Scener has exchanged performances between the three independent stages Atalante, Dansstationen and MDT (former Moderna Dansteatern). The purpose is to give dance outside the institutions the opportunity to tour and meet a new audience. There is no open application for Turnéslingan Tre Scener. Instead the choreographers are proposed by Amanda Nordmark (Atalante), Tomas Persson Carlberg (Atalante), Lars Eidevall (Dansstationen) and Anna Efraimsson (MDT)

2023 Wiggling Things by Tanja Andersson / Make hay while the sun shines by Stina Nyberg
2022 […It is contained in…] by Yared Tilahun Cederlund & Joanna Holewa Chrona
2021 Polari Speaking Sex by Marcus Baldermar / Duende by Linda Blomqvist  / Immortal Summit by BamBam Frost & Lydia Östberg Diakité
2020 Oceanic by Marie Topp & Julia Giertz
2019 Any number of sunsets by Rachel Tess
2018 We will have had darker futures by Rebecka Stillman / The most human by Robin Jonsson
2017 You said you’d give to me… by Juli Reinartz / Blind Boi Diaries by Juli Apponen / Dead by Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir
2016 Jaguar by Marlene Monteiro Freitas
2015 Hyperfruit by Ludvig Daae,/ Donnie by Ofelia Jarl Ortega
2014 Blind Spotting Margrét by Sara Guðjónsdóttir / Horrible Mixtures by Stina Nyberg
2013 Near that place by Daniel Almgren Recen / The Lac of Signs by Andros Zins-Browne
2012 You by Lisa Östberg & Kim Hiorthøy /Travail by Alma Söderberg

Kontaktperson/Contact:
Tomas Persson Carlberg
Gästspelskoordinator/Guest performance coordinator
tomas@atalante.org
tel: +46 (0)31-711 82 00

Kontaktperson/Contact:
Amanda Nordmark
Gästspelskoordinator/Guest performance coordinator
amanda@atalante.org
tel: +46 (0)31-711 82 00