Det är två personer. Den ena har varit där länge. De väntar på något. Det går dagar, månader, år. Det finns också andra där. Allt är fruset. Vatten, is, tistlar, rosor. Svanar som slåss med tjurar. De pratar. Minns. Känner de varandra? Vad är det de väntar på? Medan tiden går funderar de på vad som egentligen är viktigt i livet och dras med i fantasier, drömmar och rädslor. Och så en dag, till slut…Regrets är NewOpera CO:s nya verk. Det är en elektronopera som vill utforska vad som händer när sjungen dramatisk text vistas i elektroniska ljudvärldar och sången kompas av elektroniska instrument tillsammans med akustiska.

Regrets handlar om ånger, om olika livsval, om skuld, om försoning, och om det faktum att vi alla skall dö, och att resan dit går fortare än de flesta av oss vill kännas vid. Iscensättningen görs i ett rum som har det visuella i fokus, med gradängen som spelplats och publiken på scenen med artisterna helt nära. I sex scener får vi möta de två som talar om livsval, tillkortakommanden, hur fort allting går, saker som aldrig blev av, och att det kanske inte blev så fel ändå…

Med Saga Björklund Jönsson, Karin Wiberg, Niklas Rydén, Rasmus Persson.

There are two people. They are waiting for something. One has been there for a long time. Days, months, years are passing by. There are also other people. Everything is frozen. Water, ice, thistles, roses. Swans fighting with bulls. They are talking. Remembering. Do they know each other? What are they waiting for? While the time slips away they are drawn into fantasies, dreams and fears. And then one day, in the end… Regrets is NewOpera CO’s new work. It is an electro-opera that wants to explore what happens when sung dramatic text is staying in electronic soundscapes and the song is accompanied by electronic instruments along with acoustic.

Regrets is about different choices of life, about guilt, reconciliation, and the fact that we all will die, and that the journey of life goes faster than most of us want to accept. The staging is made in a room that has visual focus, with the seatings used as a playground and the audience on the stage with the artists very close. In six scenes we meet the two characters. They talk about life choices, shortcomings, how fast everything goes, things that never were realized and that it maybe not went so bad anyway …

With Saga Björklund Jönsson, Karin Wiberg, Niklas Rydén, Rasmus Persson.