PIRR anordnar under veckan workshops.

6 mars Perfomancepraktik – Joel Heirås kl.18-21

Joel Heirås, improvisatör och pedagog, har sedan en tid riktat sitt intresse mot fantasins bildskapande förmåga och möjligheten att omsätta den i improviserat berättande – med hjälp av kroppen, rörelserna, rösten och språket. Denna workshop kommer att försöka ge deltagarna lite olika perspektiv på det egna materialet. Hur kan vi finna skilda, men samverkande infallsvinklar på att uppmärksamma, beskriva och förmedla det som händer i stunden? Vilka översättningstekniker kan vi använda för att skapa kommunikationer mellan exempelvis det poetiska, materiella, kinestetiska, kompositoriska, kaotiska, logiska, intuitiva, rumsliga, narrativa, sinnliga, etc? Workshopen leder mot improvisationer i soloform, med varandra som publik.

Joel hämtar sin inspiration från workshops som han har deltagit i de senaste två åren, bland annat för Lisa Larsdotter Petersson (Sv), Andrew Morrish, Peter Trotman (Aus), Mushimaro Fujieda (Jap), Kristin Nango (No), med flera, samt deltagande i Now! improvisation festival 2017 (Berlin). Joel använder sig såklart även av de kunskaper han hittills inhämtat på den dramapedagogutbildning i Storvik som han just nu går.

7 mars Autentisk rörelse – Camille Delepierre kl. 18-21

Autentisk rörelse är en improviserad rörelsepraktik där vi rör oss med slutna ögon, utan musik eller hänvisningar utifrån. Formen har sina rötter i Mary Starks Whitehouse forskning om rörelse i djupet, Jungianskanalys och många andra filosofiska, konstnärliga och andliga influenser. Vi kommer att praktisera både att vara ”mover” och ”vittne”. Mover: den som med slutna ögon låter sig bli rörd och riktar sin uppmärksamhet inåt, lyssnar på impulserna. Vittnen: den som övar välvillig närvaro och strävar att inte döma den andras upplevelse, men snarare uppmärksammar sina egna förnimmelser, känslor, fantasier och tankar. Tack vare ett enkelt och noggrant protokol kommer vi att ha utforska en tid för att interagera, samt en tid för att sätta ord på upplevelsen.

Camille kommer att hålla kvällens praktik med inspiration från sitt årsutbildning om autentisk rörelse med Mandoline Whittlesey i Frankrike och sitt arbete med Irmgard Halstrup i Tyskland.

During the week PIRR arranges workshops. 

March 6th Performance practice – Joel Heirås  6-9 pm

For a time now, Joel Heirås (improviser and pedagogue) has focused his interest on our fantasy’s ability to create images and the power to turn it in to improvised story telling – with the help of the body, the movements, the voice and the language. This workshop will try to give the participants different perspectives on their own material. How can we find different, but co-working approaches on observing, describing and mediate what happens in the moment? What translation techniques can we use to create communications between e.g. the poetic, the material, the kinesthetic, the compositorial, the chaotic, the logic, the intuitive, the spatial, the narrative, the sensual, etc? The workshop aims for solo improvisations with each other as audience.

Joel draws his inspiration from workshops he has participated in the last two years, including Lisa Larsdotter Petersson (SE), Andrew Morrish & Peter Trotman (AU), Mushimaro Fujieda (JP), Kristin Nango (NO) et al. as well as participation in Now! Improvisation festival 2017 (Berlin). Joel also uses the experience he so far gained from his on going education in dramatic pedagogy studies in Storvik (SE).

March 7th Authentic Movement – Camille Delepierre 6-9 pm

Authentic movement is an improvised movement practice where we move with closed eyes, without music or reference from the outside. The form draws from Mary Stark Whitehouse forskning about movement in depth, Jungian analysis and many other philosophical, artistic and spiritual influences. We will practice both being a ”mover” and a ””witness”. Mover: the one with closed eyes is being moved, with inner focus, listening to impulses. Witness: the one practising benevolent presence and strives for a non-judgmental view on the others experience, but rather put focus on their own sensations, feelings, fantasies and thoughts. Thanks to a simple, yet careful protocol we will explore a time for interaction and a time for putting words on the experience.

Camilles workshop will be inspired by her year-long education in Authentic Movement with Mandoline Whittlesey in France and her work with Irmgard Halstrup in Germany.