English below

Front Window Theatre – Remembrance
Front Window Theatre’ är ett ambulerande konstprojekt som undersöker stadens beslöjade narrativ. Utgångspunkten är fönstret – som en transparent yta i stadens fragmenterade kropp – någonting som binder samman dess mentala interiör med en oförutsägbar koreografi av rörelser i stadsrummet. Till Atalante kommer ‘Front Window Theatre’ att arbeta fram ett plats-specifikt verk, där Atalantes lägenhet utgör en åskådarplattform mot en scen och pågående föreställning, reflekterande kring hur tid påverkar och fragmenterar det kollektiva minnet av staden. ‘Front Window Theatre’ är baserade i Göteborg och består av Kim Johansson, Gustav Lejelind och Karin Wiberg.

Genom projicerade animationer, skuggspel och dockteater undersöker Kim Johansson hur animerade figurer och objekt kan påverka närvaron av våra levande kroppar. Hans verk, som tar sin utgångspunkt i teckning, kan beskrivas som ett iscensättande av visuella manuskript om kroppslig begränsning, frustration och uthållighet.

Gustav Lejelind arbetar gränsöverskridande mellan olika discipliner. Återkommande i hans konstnärskap är undersökandet av hur specifika platser relaterar till scen, publik och aktör. Genom ljudinstallationer, kompositioner och framträdanden ingår Lejelind i dialog med sin omgivning. Centralt i hans verk är frågeställningar som rör hur vi upplever tid, minnen, rumsliga förskjutningar, inkluderande och exkluderande.

Karin Wiberg utövar sitt yrke som kompositör och klassisk musiker i samarbete med konstnärer i olika sammanhang. Hon arbetar med inställningen att konst kan vara en konstruktiv kraft i samhället och är bland annat medlem i teatersällskapet ‘Implodera Scenkonst’ som utforskar alternativa metoder att gestalta skeenden och berättelser.

[ENGLISH]

Front Window Theatre – Remembrance
Front Window Theatre is a traveling art project that explores the veiled narratives of the city. The starting point is the window – a transparent surface of the city’s fragmented body – connecting its mental interior with the unpredictable choreography of motion in the cityscape. For Atalante, ‘Front Window Theatre’ will develop a site-specific work. A small apartment will constitute a stage for an ongoing performance, reflecting how time affects and fragments the collective memory of the city. Based in Gothenburg, ‘Front Window Theatre’ are Kim Johansson, Gustav Lejelind, and Karin Wiberg.

Through projected animations, shadow play and puppetry, Kim Johansson examines how animated figures and objects can influence the presence of our living bodies. The presentation of his work, developed through a persistent drawing process, can be described as a staging of visual manuscripts questioning bodily limitation, frustration and endurance.

Gustav Lejelind works across different disciplines. Recurrent in his artistic practice is an investigation of how specific locations relate to stage, audience and actor. In his work, the audience is met by questions surrounding the ways in which sound and music can influence the perception of time, memories, spatial displacement, inclusion and exclusion.

Karin Wiberg moves across musical and artistic boundaries and collaborates with other artists in addition to her work as a composer and classical musician. She works from the point of view that art can be a constructive force in society and is a member of the performing group ‘Implodera Scenkonst’ which explores alternative methods for shaping theatrical stories.

www.frontwindowtheatre.com
www.gustavlejelind.com
www.kimjohansson.com
www.karinwiberg.info