Scroll down for English.

En dansföreställning om att förstå frihet

Dear East, everything is different here in the West.
In church, the priest makes jokes, and it all feels like the last day of school…

När Liza Penkova kom till Sverige från 90-talets Ryssland som tonåring tog det sin tid att förstå den nya västerländska verkligheten. Mycket var likt, men ännu mera okänt. Då som en klassiskt skolad danselev fick hon också möta den västerländska samtida dansen som senare blev grunden i hennes långa internationella karriär som dansare. Trettio år senare, nu som koreograf på scen, drar hon en parallell mellan flytten till väst och övergången till den samtida dans estetiken. Hon försöker synliggöra en känsla av ständig försening. Ett slags tidsmässigt glapp som hon behövde fylla för att komma ikapp den västerländska friheten. Växlande mellan tystnad, musik, röster från dansikoner och hennes egna reflektioner över normer och värderingar mellan öst och väst dras publiken in i ett timslångt danssolo med inslag av melodrama och humor.

Publiken är välkommen att besöka installationen FILLING… som tar plats i foajén innan och efter föreställningen THE GAP. Installationen kan ses som en ingång, en fördjupning, en reflektion kring den samtida dansens historia. Samtidigt som installationen är limmet mellan de första två delarna i trilogin, utgör den en grund för projektets sista del – en föreställning som kommer att skapas med en större grupp
dansare. 

————————-

A danceperformance about understanding freedom 

Dear East, everything is different here in the West.
In church, the priest makes jokes, and it all feels like the last day of school…

When Liza Penkova came to Sweden from Russia in the 1990s as a teenager, it took her some time to understand the new Western reality. Much was similar, but even more unfamiliar. Then, as a classically trained dance student, she was also introduced to Western contemporary dance, which later became the basis of her long international career as a dancer. Thirty years later, now as a choreographer on stage, she draws a parallel between the move to the West and the transition to the contemporary dance aesthetic. She tries to make visible a sense of constant delay. A kind of temporal gap that she needed to fill in order to catch up with the Western concept of freedom. Alternating between silence, music, voices of dance icons and her own reflections on norms and values between East and West, the audience is drawn into an hour-long dance solo with elements of melodrama and humor.

The audience is welcome to visit the installation FILLING… which takes place in the foyer before and after the performance THE GAP. The installation can be seen as an entrance, an immersion, a reflection on the history of contemporary dance. While the installation is the glue between the first two parts of the trilogy, it also forms a base for the final part of the project – a dance performance that will be created with a larger group of dancers.